Odśnieżanie firmy - obowiązek prawny, koszty podatkowe

Piotr Szulczewski 07.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Zachowanie czystości posesji to nie tylko przywilej, ale również obowiązek. O ile bowiem zalegający śnieg stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników czy klientów, jego usunięcie jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Dodatkowo, jeżeli prowadzi on działania tego rodzaju na terenie swojego zakładu - przedsiębiorstwa, to wydatki na ten cel może rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów.

Odśnieżanie w koszty firmy
Odśnieżanie w koszty firmy / YAY foto

Odpowiedzialność administracyjna za uprzątnięcie śniegu z posesji Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

<< Wymiana opon na zimę kosztem firmy >>

Natomiast uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska.

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą natomiast do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:

  1. zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  2. pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
  3. uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Brak odśnieżenia posesji - odpowiedzialność

W wypadku złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku lub innego wypadku, którego przyczyną jest niedbałość o chodnik lub nieruchomość, odpowiedzialność ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka.

Odśnieżanie dachów budynków

Zgodnie z art. 61 ustawy – prawo budowlane Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

  1. utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami bhp;
  2. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Jako odpowiedzialność za nierealizowanie tych obowiązków właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który nie utrzymuje obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dodatkowo - odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela

Niezależnie od norm prawa administracyjnego, na właścicielu budynku lub nieruchomości ciąży obowiązek odszkodowawczy w przypadku wystąpienia szkody ze względu na sytuacje, które wystąpiły w wyniku niebezpieczeństwa występującego ze strony niewłaściwego zabezpieczenia nieruchomości.

Zgodnie z zasadami prawa cywilnego ten, komu wskutek zachowania się innej osoby, w szczególności wskutek braku należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo nad stanem posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała odpowiednie zabezpieczenie.

Ponadto za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie.

Koszty podatkowe – odśnieżanie oraz inne wydatki na utrzymanie posesji

Powyższe zasady odszkodowawcze, w połączeniu z nałożonymi prawnie obowiązkami administracyjnymi z sankcją kar, statuują podstawę rozliczania w kosztach podatkowych wydatków ponoszonych za:

  • Zakup sprzętu do odśnieżania oraz utrzymania posesji w należytym stanie (łopaty, sól, ale również traktorki odśnieżające, pługi, maszyny do kruszenia lodu z chodnika, dmuchawy do usuwania lodu, do rozmrażania lodu),
  • Okresowe, wymagane przepisami prawa, inspekcje stanu nieruchomości,
  • Usługi zewnętrzne odśnieżania,
  • Wywóz nieczystości oraz pozostałości po odśnieżaniu i czyszczeniu posesji.

Tego rodzaju wydatki uznawane są za koszty pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, niemniej ich występowanie jest niezbędne w działalności, a w efekcie dopuszczalne jest ich rozliczenie podatkowe.

Piotr Szulczewski, PIT.pl