Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Odsetki od zaległości podatkowych – numer konta, zasady wypełniania druku przelewu odsetek

Piotr Szulczewski 27.04.2018 12:00 (aktualizacja: )

Zaległy podatek podlega wpłacie na rzecz organu skarbowego po podwyższeniu go o naliczone odsetki za zwłokę. Problemem pozostaje, czy przelewy powinny być realizowane osobno, czy też łącznie na kwotę zaległości plus odsetek, a także czy wybierać osobny numer rachunku dla odsetek i jak je oznaczać na dowodzie przelewu (jak zatytułować przelew).

Odsetki od zaległości podatkowych – numer konta, zasady wypełniania druku przelewu odsetek

Odsetki od zaległości podatkowych – numer konta, zasady wypełniania druku przelewu odsetek / YAY foto

 

Podatnik może postąpić w sposób dowolny – zrealizować dwa przelewy – rozdzielając kwotę wyliczonych odsetek od kwoty zaległości lub jeden, na łączną kwotę, jaką powinien zapłacić, zawierającą w sobie odsetki za zwłokę. Organ wpłaty na jego rachunek rozlicza zgodnie z następującą zasadą:

Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

W efekcie zarówno jeden, jak i dwa przelewy na rzecz organu skarbowego zostaną rozliczone w ten sam sposób. Często osobnych przelewów dokonuje się wyłącznie dla celów porządkowych – by pamiętać, ile wyliczało się samodzielnie odsetek. Jak zostało jednak wskazane powyżej – jest to nieobowiązkowe.

Tytuł przelewu odsetek podatkowych

Zarówno kwota zaległości, jak i kwota odsetek wynikają z tego samego zobowiązania podatkowego. W tytule przelewu podawać należy zatem ten sam rodzaj zobowiązania. Nie należy natomiast odsetek określać inaczej, w szczególności nie należy ich osobno opisywać.

Sytuacja, która ma często miejsce to łączenie przelewu na podatek roczny (PIT, CIT) z odsetkami za zwłokę z tytułu niezapłaconych w trakcie roku zaliczek na podatek. W tym przypadku zasadę stosuje się tak samo. Wynika to z faktu, że przelewy na rzecz zaliczek na podatek oznacza się w taki sam sposób, co podatek roczny (w szczególności nie należy obecnie używać oznaczenia stosowanego dawniej - PIT-5), a jedynie data przelewu decyduje, czy zapłata jest uznawana na poczet zaliczek czy rozliczenia rocznego. Jeśli jest ona dokonana do 20 styczni – wówczas traktuje się ją jako zapłatę zaliczki, jeśli po tym terminie – jako wpłatę rocznego podatku PIT.

W efekcie płacąc zaliczki na podatek, płacąc podatek roczny a także odsetki z tytułu zaliczek wpłacanych nieterminowo lub podatku rocznego płaconego nieterminowo – oznaczenie brzmieć będzie tak samo, np. PIT-36 – 17R (wpłata na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok, rozliczanego poprzez PIT-36 – a zatem również zaliczek na podatek obejmujących to zeznanie. W zakresie kolejnych płatności stosuje się następującą zasadę:

Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

Wskazując zatem w tytule przelewu PIT-36 podatnik ustala, że nie zostanie z tego pobrana np. należność na poczet podatku VAT. Natomiast w zakresie zaliczek stosowana jest zasada, zgodnie z którą:

Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności.

Odsetki za zwłokę na osobne konto urzędu skarbowego

Nie ma zatem konieczności, by odsetki przelewać na inne konto bankowe niż zaległość podatkową. Zastosować należy ten sam numer rachunku.

Piotr Szulczewski, PIT.pl