Odprawa emerytalna. Kiedy i komu się należy?

Ewelina Czechowicz

Kodeks pracy przewiduje prawo do odprawy emerytalnej. Komu i kiedy przysługuje dodatkowe świadczenie? Ile wynosi? Wyjaśniamy.

Zgodnie z treścią art. 92(1) Kodeksu pracy:  

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Wysokość odprawy emerytalnej 

Zgodnie z przytoczonym przepisem art. 92 (1) KP minimalna wysokość odprawy emerytalnej wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Jednak  świadczenie może być wypłacone w wyższej wysokości, ponieważ przepisy wewnątrzzakładowe mogą posiadać zapisy korzystniejsze dla pracowników niż regulacje zawarte w kodeksie pracy. Aktualnie odprawa emerytalna może wynosić 10- krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (wcześniej była to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę). Ograniczenie wynika z przepisów wprowadzonych tarczą antykryzysową 4.0. 

Odprawa emerytalna 2021

Źródło: shutterstock

Podatek od odprawy emerytalnej 

Od odprawy trzeba zapłacić podatek, stanowi ona bowiem przychód  ze stosunku pracy, dlatego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jednak nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Odprawę pracodawca musi wypłacić w dniu przejścia na emeryturę, którym jest dzień rozwiązania stosunku pracy. Niedotrzymanie terminu wypłaty powoduje, że pracownik może domagać się od pracodawcy odsetek za zwłokę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Za niewypłacenie odprawy grozi pracodawcy grzywna w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Brak prawa do odprawy 

Są przypadki, kiedy odprawa emerytalna nie będzie przysługiwać pracownikowi.  Kiedy tak się stanie? Na przykład  kiedy pracownik zostanie zwolniony dyscyplinarnie. W takiej sytuacji odprawa nie przysługuje ponieważ pracownik nie nabędzie prawa do niej, gdyż rozwiązanie stosunku pracy nie następuje w związku z przejściem na emeryturę. Odprawa nie będzie przysługiwała również w sytuacji kiedy pracownik rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na rentę rodzinną. Dodatkowo odprawa nie przysługuje osobie, która po rozwiązaniu stosunku pracy przechodzi na świadczenie przedemerytalne. Trzeba też pamiętać, że prawo do odprawy przysługuje tylko raz.  Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa np. u innego pracodawcy, dlatego tak ważne jest umieszczenie tej informacji w świadectwie  pracy. Wyjątek stanowi tu sytuacja, w której pracownik przechodząc na emeryturę rozwiązuje kilka stosunków pracy i gdy one wszystkie ustają w tej samej dacie, ma prawo do odprawy emerytalnej od każdego z pracodawców, z którymi rozwiązuje stosunek pracy i przechodzi na emeryturę. 

 

PPK emeryturaKodeks pracy