Odlicz VAT od kupna lokalu, sprzedaj bez VAT

Piotr Szulczewski 23.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Odlicz VAT od kupna lokalu, sprzedaj bez VAT

2015-06-22

Kupno lokalu w stanie deweloperskim daje przedsiębiorcy – czynnemu podatnikowi podatku VAT - prawo odliczenia podatku zawartego w cenie nabycia. Późniejsza dostawa tej nieruchomości zmusić może jednak do korekty części odliczonego VAT. Jedynie sprzedaż po 10 latach odbywać się może bez obowiązku korygowania podatku. .

Źródło: Eastnews

Zwolnienia z podatku VAT obejmują m.in. :

  • dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
    • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
    • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;
  • dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, pod warunkiem że:
    • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
    • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jeżeli zatem podatnik nabywa lokal, budowlę lub budynek dla celów opodatkowanych i dokona jego sprzedaży po okresie 2 lat, to zastosować powinien zwolnienie z podatku.

Zwolnienie sprzedaży - korekta podatku odliczonego

Sprzedaż po dwóch latach nie gwarantuje jednak pełnego prawa do odliczenia VAT bez konieczności korekty odliczonego wcześniej podatku. W przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – korekty dokonuje się przez okres 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta dotyczy jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Przykład

Podatnik nabył w kwietniu 2014 r. lokal dla celów prowadzenia w nim biura. Odliczył z tego tytułu 50.000 zł podatku. W październiku 2020 r. sprzedaje lokal stosując zwolnienie z podatku. Jednocześnie podatnik dokonuje korekty, w wyniku której 4/10 kwoty odliczonej podlega zwrotowi (rok nabycia traktuje się jako pierwszy, a rok poprzedzający rok sprzedaży, jako ostatni w którym dochodzi do wykorzystywania nieruchomości dla celów opodatkowanych, zatem okres 2014-2019 jest okresem wykorzystywania dla celów opodatkowanych).

Piotr Szulczewski
VAT.pl