Od maja mniejsza składka na OFE

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, przedłożony ministra-członka Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów.

Rząd proponuje korektę systemu emerytalnego, która jest bezpieczna dla interesów obecnych i przyszłych emerytów. Jest ona niezbędna ze względu na stan finansów publicznych, chodzi zwłaszcza o zmniejszenie przyrostu długu publicznego (w długiej perspektywie czasowej). Proponowane rozwiązania będą również bezpieczne w stosunku do środków zgromadzonych w OFE. Zachowana zostanie także integralność II filaru.

Rząd chce, aby już od 1 maja 2011 r. do OFE trafiało 2,3 proc. składki emerytalnej ubezpieczonego, a nie jak obecnie 7,3 proc. Pozostałe 5 proc. zostanie umieszczone w ZUS-ie na specjalnym indywidualnym subkoncie. Środki te będą waloryzowane (rocznie lub kwartalnie – dla tych którzy nabyli uprawnienia w trakcie roku) o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich 5 lat i inflacji. W kolejnych latach wpłata na indywidualne konto w ZUS zmniejszałaby się do 3,8 proc. w 2017 r., a wpłata do OFE rosłaby do 3,5 proc.

W nowych regulacjach przewidziano również, że pieniądze odłożone na subkoncie w ZUS-ie będzie można dziedziczyć, na takich samych zasadach jakie obecnie obowiązują w OFE. Spadkobierca (współmałżonek lub inna osoba uprawniona do dziedziczenia) otrzyma 50 proc. pieniędzy w gotówce po śmierci spadkodawcy, pozostałe 50 proc. zostanie włączone do jego subkonta. Wypłata tych środków będzie możliwa po przejściu spadkobiercy na emeryturę. Założono, że składki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS będą dzielone m.in. w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, ustania wspólnoty majątkowej w trakcie trwania małżeństwa i śmierci ubezpieczonego.

Od 2012 r. ma obowiązywać specjalna ulga podatkowa. Będą mogły z niej skorzystać osoby, które zaczną odkładać dodatkowe pieniądze na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – IKZE. Tworzenie tych kont ma być dobrowolne i będzie można je zakładać w dowolnym OFE lub w innych instytucjach finansowych. Ulga ta wyniosłaby 4 proc. od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W nowelizowanych przepisach przewidziano stopniowe zwiększanie limitu lokat aktywów OFE w akcje – do 2020 r. limit ten osiągnie 62 proc. W kolejnych latach limit ten będzie mógł dojść do 90 proc. W 2011 r. ustalono go na poziomie 42,5 proc.

Akwizycja na rynku pierwotnym i wtórnym prowadzona przez PTE będzie całkowicie zakazana. Prowizja pobierana przez OFE pozostanie na poziomie 3,5 proc.

Korekta systemu emerytalnego do roku 2020 powinna zmniejszyć potrzeby pożyczkowe państwa o 190 mld zł.

Założono, że przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego będzie dokonywany co trzy lata. Po każdorazowym przeglądzie rząd będzie przedstawiał Sejmowi informację wraz z ewentualnymi propozycjami zmian.

Reformowanie systemu emerytalnego rząd rozpoczął od wprowadzenia emerytur pomostowych. Pierwsze świadczenia w tym systemie zaczęto wypłacać w 2009 r. Obecnie trwają prace nad zmianami w systemie emerytalnymi służb mundurowych.

Źródło: MG