Od dziś zmiany w zakładaniu firmy

01.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Od dziś obowiązują nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej. Zmiany dotkną w szczególności rejestracji firmy w KRS.

Zmiany w KRS, jakie zaczną obowiązywać już od grudnia 2014 roku są odpowiedzią na podpisaną 12 sierpnia przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Głównym celem podpisanej nowelizacji jest ułatwienie zakładania działalności gospodarczej poprzez skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorców na uzyskanie numerów NIP i REGON.

Zakładanie działalności gospodarczej - rejestracja w KRS

Źródło: Thinkstock

W celu wyjaśnienia nowych zasad rejestracji firmy w KRS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował broszurę informacyjną wyjaśniającą w jaki sposób, krok po kroku, zarejestrować działalność gospodarczą.


Krok 1 - Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

W KRS na odpowiednim wniosku dokonujesz rejestracji spółki. NIP i REGON zostaną nadane automatycznie, a działalność gospodarczą będziesz mógł podjąć niezwłocznie (w terminie 7 dni) po dokonaniu wpisu do KRS.

„Dane podstawowe” to dane o Twojej firmie wpisane do KRS. Na podstawie tego wpisu dane będą automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Regon (CRP-KEP). Za pośrednictwem CRP-KEP trafi ą również do Centralnego Rejestru Płatników Składek prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Automatyczne przekazywanie „danych podstawowych” do CRP-KEP dotyczy danych z pierwszego wpisu oraz wszelkich zmian dokonywanych przez Ciebie w KRS. Dlatego też zostaniesz zwolniony z obowiązku przekazywania do ZUS (czy aktualizowania) danych spółki lub stowarzyszenia w zakresie informacji objętych wpisem w KRS.

Pobierz nowy druk NIP-8


Krok 2 - Zgłoszenie danych uzupełniających do Urzędu Skarbowego (US) na wniosku NIP-8

„Dane uzupełniające” to dane niezbędne dla US, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i ZUS. Są to dane nieujawniane w KRS lub dane, którymi jako przedsiębiorca nie dysponujesz w momencie składania wniosku do tego rejestru.

„Dane uzupełniające” przekazujesz na druku „Zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających” (formularz NIP-8). Formularz jest przeznaczony dla podmiotów wpisanych do KRS oraz służy do zgłaszania lub aktualizacji danych nieobjętych wpisem w KRS. W formularzu podajesz między innymi:

 • skróconą nazwę płatnika składek,
 • datę powstania obowiązku opłacania składek,
 • datę wyrejestrowania płatnika składek, w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą miałeś obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adres do korespondencji,
 • adres prowadzenia działalności,
 • w przypadku osobowych spółek handlowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej) oraz podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich numery NIP.

Formularz NIP-8 składasz tylko we właściwym miejscowo US. To US w Twoim imieniu przekazuje „dane uzupełniające” do ZUS i GUS.

Krok 3 - Założenie konta płatnika w ZUS (bez Twojego udziału)

„Dane podstawowe” (KRS) oraz „dane uzupełniające” (US) stanowią komplet danych, na podstawie których ZUS utworzy konto płatnika składek, na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za Ciebie oraz wszystkich ubezpieczonych, których zgłosisz do ubezpieczeń. Na podstawie danych przekazanych z CRP-KEP Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządzi za Ciebie dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

 • ZUS ZPA - Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
 • ZUSZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.
   

WAŻNE! ZUS sporządzi dokumenty zgłoszeniowe pod warunkiem, że wniosek w KRS zostanie wypełniony poprawnie i dokładnie, a wniosek NIP-8 zostanie zgłoszony w US w terminie do 7 dni od daty rejestracji w KRS. W przypadku gdy wniosek NIP-8 będzie zawierał niepełne bądź błędne dane, ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

<< czytaj całą broszurę ZUS

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych