Od 1 września dodatkowe wsparcie dla podatników

Piotr Szulczewski 28.07.2015 10:00 (aktualizacja: )

Nowe metody pomocy podatnikom zapowiada ustawa o administracji podatkowej, której założenia mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Część zmian jednak, w tym m.in. przepisy dotyczące obsługi i wsparcia w centrach obsługi, utworzenia wspólnego rachunku bankowego w zakresie poboru podatków i należności oraz utworzenia Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, zaczną obowiązywać już od dnia 1 września 2015 r.

Wszyscy podatnicy mają posiadać dostęp do jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej w szczególności przy wykorzystaniu Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, publikowanej na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (tym samym portalu, w którym podatnik ma możliwość zalogować się do własnego profilu i wypełnić deklarację PIT).

urzad

Źródło: East News

W Bazie Wiedzy Podatkowej będą zamieszczane w szczególności:

 • interpretacje ogólne oraz zanonimizowane interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego – obecnie baza tej wiedzy dostępna jest w mało użytecznym systemie http://sip.mf.gov.pl/sip/;
 • zanonimizowane orzeczenia sądów i trybunałów, istotne w zakresie przepisów prawa podatkowego – dostępne obecnie na stronach Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • broszury informacyjne w sprawach podatków – rozproszone do tej pory po stronach Ministerstwa Finansów.

Administratorem Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej będzie dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Informacje przedstawiane na stronach nie Portalu Podatkowego nie będą stanowiły powszechnie obowiązującego prawa, będą natomiast metodą wyjaśnienia przepisów i ułatwienia podatnikom ich stosowania.

Centrum obsługi - miejsce pomocy podatnikowi

Formą pomocy ma okazać się również centrum obsługi, którego zadania skupiać się mają na:

 • przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
 • przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń określonych w odrębnych przepisach;
 • zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego;
 • informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

Asystent podatnika

Nowym udogodnieniem ma być również asystent podatnika, wyznaczany mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699 i 875) rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej. Zadania asystenta polegać mają na:

 • nawiązywaniu kontaktu z podatnikiem z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji;
 • udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
 • udzielaniu pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących rodzaju oraz formy opodatkowania, informowaniu o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;
 • udzielaniu ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wsparcie podatnika, ale w ramach rozsądku

Pomoc centrum obsługi oraz asystentów podatnika nie będzie obejmować:

 • sporządzania pism i opinii;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych;
 • sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych;
 • reprezentowania podatnika w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl