Pobierz e-pity 2020

Od 1 października rejestruj uproszczenia w VAT dla usług elektronicznych

Piotr Szulczewski 24.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Od 1 października rejestruj uproszczenia w VAT dla usług elektronicznych

Od początku przyszłego miesiąca możliwe jest zgłaszanie uproszczeń  w rozliczeniach podatku VAT przez przedsiębiorców świadczących usługi elektroniczne, nadawcze lub telekomunikacyjne w ramach tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (ang. mini one stop shop, MOSS). Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o podatku VAT z lipca 2014 r.

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2014, poz. 72) zmienia zasady opodatkowania usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych  Miejscem ich świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

W konsekwencji tej zmiany, świadczenie tego typu usług zarówno na rzecz podatników, jak i na rzecz nie podatników spoza Rzeczypospolitej opodatkowane jest poza terytorium Polski. Powoduje to spore problemy w zakresie dokumentacji oraz prowadzenia rozliczeń tych czynności w każdym z krajów zamieszkania, siedziby, stałego prowadzenia działalności czy  zamieszkania odbiorców.

Ułatwieniem ma być procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami. Podatnik może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, w którym posiada:

 • siedzibę działalności gospodarczej albo
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu złożenia zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

W efekcie podatnik nie musi rozliczać podatku VAT w wielu krajach, lecz w jednym, które sam określa jako Państwo identyfikacji.  Jeżeli państwem tym jest Rzeczpospolita Polska, zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do naczelnika drugiego urzędu skarbowego. Zgłoszeń dokonywać można poczynając od 1 października 2014 r., natomiast zmiana przepisów i opodatkowanie usług według nowych zasad odbywać się będzie od 1 stycznia 2015 r.

Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011, co oznacza, że musi zawierać następujące informacje:

 • oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa;
 • rodzaj świadczonej usługi;
 • datę świadczenia usługi;
 • podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty;
 • wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania;
 • zastosowaną stawkę VAT;
 • kwotę należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty;
 • datę i kwotę otrzymanych płatności;
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi;
 • w przypadku gdy wystawiono fakturę - informacje zawarte na fakturze;
 • nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi;
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl