Pobierz e-pity 2019

Od 1 kwietnia nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Iwona Maczalska 12.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

12.03 Od 1 kwietnia nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź którego dotknęła choroba zawodowa przysługują różnego rodzaju świadczenia. Ubezpieczony oprócz zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać również jednorazowego odszkodowania.

1 kwietnia 2014 roku zmianie ulgną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej. Nowe wysokości kwot wprowadza obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP 2014 poz. 187). Nowe wskaźniki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

Wysokość jednorazowych odszkodowań
  Obowiązujące
do 31 marca 2014 r.
Obowiązujące
od 1 kwietnia 2014
do 31 marca 2015

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

704 zł

730

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

704 zł

730

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

12 326 zł

12 775

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

12 326 zł

12 775

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

63 390 zł

 

 

65 701

 

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

31 695 zł

32 851

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

63 390 zł

 

oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

65 701
 

oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

63 390 zł

 

oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

65 701

 

oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

12 326 zł

12 775

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

31 695 zł


oraz 12 326 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

32 851

 

oraz 12 775 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Iwona Maczalska
PIT.pl