Pobierz e-pity 2019

Obrót gruntami gospodarstwa rolnego będzie opodatkowany

Piotr Szulczewski 27.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wyłącznie czynności przeniesienia własności gruntów rolnych, które utworzą gospodarstwo o powierzchni od 11 do 300 ha, pozostaną zwolnione z podatków pobieranych przy obrocie. W przypadku niewielkich gospodarstw rolnych, jak i tych wielkoobszarowych, przeniesienie własności spowoduje naliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn.

Wszystko za sprawą zmian, które mają ograniczyć obecne zwolnienia z obu podatków. Obecnie w podatku od spadków i darowizn zwolnienie obejmuje nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi (z wyjątkiem m.in. budynków mieszkalnych) - pod warunkiem, stanowi ona gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Opodatkowanie gruntów rolnych - zmiana przepisów
Źródło: EastNews

Odpowiednio z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione jest obecnie przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży, dożywocia, o dział spadku - w części dotyczącej spłat lub dopłat, o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, zamiany - do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z jej częściami składowymi, pod warunkiem, że nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Nowe zwolnienie uzależnione od wielkości gospodarstwa rolnego

Po zmianie zwolnienie w podatku od spadków i darowizn obejmie nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Na podobnej zasadzie zmienione zostanie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych. Obejmie ono wyłącznie sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Zwolnienie w nowej postaci nie będzie zatem dotyczyło żadnej innej metody przeniesienia własności majątku niż sprzedaż gruntów gospodarstwa rolnego. Niezależnie od tych podatków występować może przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości (opodatkowany podatkiem dochodowym) oraz podatek VAT, o ile zbywający pozostaje podatnikiem tego podatku a sprzedaż stanowi działanie w ramach prowadzonej firmy.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl