Obowiązek przekazywania informacji o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie

24.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Obowiązek przekazywania informacji o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie

Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) przypomina o Komunikacie Komisji z dnia 29 maja 2013 r., dotyczącym realizacji obowiązku przekazywania do KNA informacji o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie.

Zgodnie z art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości KNA powinna zostać niezwłocznie poinformowana przez kierownika jednostki zlecającej badanie oraz podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o rozwiązaniu umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego (chodzi zarówno o umowy obligatoryjne, jak i fakultatywne). Rozwiązanie ww. umowy jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy – nie są nią różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej.

Przeprowadzona analiza przekazywanych do KNA informacji wykazała, że obowiązek ten nie jest realizowany w sposób jednolity zgodnie z oczekiwaniami Komisji wskazanymi w Komunikacie, zarówno przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, jak i jednostki badane.

Treść Komunikatu szczegółowo określa zakres informacji, jakie powinny być przekazywane w związku z rozwiązaniem umowy na usługi audytorskie. W celu ujednolicenia tych treści, opracowany został formularz, stanowiący załącznik do Komunikatu.

***

Komisja Nadzoru Audytowego, której członków powołuje Minister Finansów, jest organem administracji publicznej, który sprawuje w Polsce od 2009 r. nadzór nad firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami oraz ich samorządem – Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Obsługę KNA zapewnia Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF.

Źródło: www.mf.gov.pl