Obliczanie odsetek obniżonych na przełomie roku może sprawić problem

Piotr Szulczewski 22.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

W 2016 r. podatników czeka rewolucja w zakresie obliczania odsetek obniżonych, opłacanych z tytułu korygowanych samodzielnie rozliczeń podatkowych. Zamiast obecnie stosowanego 75% współczynnika odsetkowego, zastosowanie znajdzie korzystniejszy, współczynnik 50%. Problem pojawić się może, gdy zaległość podatkowa powstała jeszcze w 2015 r.

Obliczanie odsetek obniżonych na przełomie roku może sprawić problem

Źródło: YAY foto

Od 1 stycznia 2016 r. obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio w razie niewłaściwego zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie nieprawidłowego potrącenia lub przeniesienia na rzecz skarbu państwa własności rzeczy lub praw majątkowych, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

Przepisy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw nie wskazują szereg przepisów przejściowych dotyczących zobowiązań powstałych przed 1 stycznia 2016 r.

Do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się dotychczasowe zasady ustalania odsetek za zwłokę, w tym odsetek obniżonych, a zatem jeżeli korekta zostanie przekazana w 2016 r. i dotyczy zobowiązania powstałego w 2015 r. lub w latach wcześniejszych – zastosowanie znajdzie przelicznik 75% podstawowej stawki odsetek za zwłokę. Obecnie stopa odsetek podatkowych wynosi 8%, a zatem do tego typu korekt zastosowana zostałaby stopa 6% odsetek za zwłokę, a nie jak w przypadku odsetek obniżonych – 4%.

Jednakże do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia 1 stycznia 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Oznacza to, że korekty składane do końca czerwca 2016 r. rozliczane będą w całości według obniżonej stopy procentowej 4% odsetek za zwłokę (50% podstawowej stopy odsetkowej).

Do korekt składanych po czerwcu zastosowanie znajdzie 75% przelicznik stopy odsetkowej.

Co ważne, w 2016 r. prawnie skuteczne korygowanie deklaracji podatkowej dotyczącej okresu do końca 2015 r., tak samo jak za okres późniejszy, nie wymaga już dołączenia uzasadnienia przyczyn korekty.

Piotr Szulczewski, PIT.pl