O kwartalnych zaliczkach w PIT i CIT zdecyduj do 20 lutego

Piotr Szulczewski 10.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

O kwartalnych zaliczkach w PIT i CIT zdecyduj do 20 lutego

Piotr SzulczewskiKwartalna forma opłacania zaliczek na podatki dochodowe jest bardzo korzystną metodą uzyskania większej płynności finansowej przedsiębiorstwa. Decyzja o wyborze tej płatności podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych raz na trzy miesiące, w roku 2015 podjęta musi być jednak nie później niż do 20 lutego 2015 r.

Podatnicy, którzy zdecydują się na wybór kwartalnej formy rozliczeń, zaliczki na podatek dochodowy opłacać będą w 2015 r. w 4 ratach:

  • Do 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek),
  • Do 20 lipca 2015 r. (poniedziałek),
  • Do 20 października 2015 r. (wtorek),
  • Do 20 stycznia 2016 r. (środa).

Zaliczka za IV kwartał nie musi być opłacana, jeżeli podatnik przed 20 stycznia 2016 r. złożył zeznanie podatkowe i rozliczył podatek z tego zeznania wynikający.


Kwartalne zaliczki tylko dla wybranych

Wybór zaliczek wpłacanych kwartalnie dotyczy wyłącznie podatników będących małymi podatnikami oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Mały podatnik to podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;

Zawiadomienie o formie kwartalnej tylko do 20 lutego

Standardowy termin złożenia zawiadomienia upływa 20 lutego danego roku podatkowego, za który podatnik chce opłacać zaliczki kwartalnie. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podatnicy, którzy złożyli już zawiadomienie, nie muszą dokonywać tego ponownie w latach następnych. Zawiadomienie dotyczy bowiem również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Kwartalnie PIT, ryczałt i CIT

Zgłoszenia dokonać może nie tylko podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ale także podatnik podatku dochodowego od osób prawnych. Również w jego przypadku obowiązują ściśle określone zasady – wyboru dokonać może jedynie mały podatnik lub podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności.

Kwartalnie opłacać podatek może również podatnik, który płaci ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku jednak obowiązują dodatkowe ograniczenia. Ryczałt kwartalnie opłacać mogą wyłącznie ci podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl