NSA: czynsz najmu pojazdu w całości kosztem, bez kilometrówki

Piotr Szulczewski 22.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.pl

Czynszu najmu pojazdu osobowego nie należy wliczać do ewidencji przejechanych kilometrów, prowadzonej dla auta, które nie jest środkiem trwałym w firmie – orzekł NSA. Nie zgodził się zatem ze stanowiskiem, zaprezentowanym wcześniej przez WSA we Wrocławiu oraz organy skarbowe w tej samej sprawie.

WSA w wyroku z 6.05.2011 r. (I SA/Wr 413/11) stwierdził, że choć opłaty czynszowe nie stanowią kosztów o charakterze eksploatacyjnym, to ,,koszty używania" samochodu osobowego w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku od osób prawnych oznaczają wyłącznie koszty eksploatacji. "Koszt używania" nie jest pojęciem tożsamym z "kosztem eksploatacyjnym".

Zgodnie z cytowanym art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30 tej ustawy, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Prezentowane przez NSA stanowisko zgodne jest z innym, wcześniejszym wyrokiem  WSA we Wrocławiu, który w wyroku z 12 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 126/13 w innej sprawie wskazał, że trafnie wywodzi się w interpretacjach prawa, odwołując się do "Słownika współczesnego języka polskiego" pod red. Bogusława Dunaja, Warszawa 1996, s. 1200, 1262, że termin "używać" oznacza "stosować coś, użytkować, posługiwać się czymś, robić z czegoś użytek". Podobnie termin ten definiuje S. Dubisz w "Uniwersalnym słowniku języka polskiego", Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, tom IV, s. 322 - 323, wskazując że "używać" to "posługiwać się, stosować coś, korzystać, brać, przyjmować, robić z czegoś użytek, wykorzystywać". Wprawdzie Minister Finansów odwołuje się do prawidłowej definicji wyrazu "używać", jednak nie wyprowadza poprawnych wniosków z treści tej definicji. Przytoczona definicja wskazuje bowiem na aspekt czynny, skutek w postaci posługiwania się czymś lub robienia z czegoś użytku, wynikający z posiadania czegoś lub brania czegoś w posiadanie, nie odnosi się natomiast do przyczyn, podstaw uzyskania możliwości posługiwania się czymś, wykorzystywania czegoś.

NSA zgodził się też z innymi wyrokami w sprawach podobnych (vide wyrok NSA z dnia 17 października 2012 r. sygn. akt II FSK 467/11) wskazujących, że art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p. dotyczy wyłącznie wydatków z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych nie stanowiących majątku podatnika, a więc kosztów posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Przepis ten nie dotyczy natomiast kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Innymi słowy, do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można zakwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu jednak od wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu. O ile zatem wydatki na zakup paliwa, opłaty za autostrady, parkingi itp. należą do kosztów używania samochodu, o tyle wydatki ponoszone z tytułu czynszu najmu samochodu do kosztów jego używania już nie należą, są bowiem wydatkami na uzyskanie tytułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu.

Wyrok NSA z 20 sierpnia 2013 (sygn.akt II FSK 2446/11, II FSK 2447/11

Piotr Szulczewski
PIT.pl