Nowy limit płatności gotówkowej wpłynie na szybszy zwrot podatku VAT

Piotr Szulczewski 11.07.2016 09:00 (aktualizacja: )

Nowy limit płatności gotówkowej wpłynie na szybszy zwrot podatku VAT

Od 2017 r. przedsiębiorcy muszą być gotowi na niższy niż do tej pory limit transakcji, które mogą być prowadzone gotówką. Konsekwencją będzie nie tylko odnoszący się do podatku dochodowego brak rozliczeń w kosztach podatkowych płatności dokonanej ponad limit, ale również inny niż do tej pory termin zwrotu podatku VAT.

Nowy limit płatności gotówkowej wpłynie na szybszy zwrot podatku VAT

Źródło: YAY foto

Obecnie dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro. Od przyszłego roku (1 stycznia 2017 r.) zasada ta ulega zmianie i to nie tylko co do kwoty limitu płatności gotówkowej, ale również negatywnych konsekwencji niezastosowania się do powyższej zasady. Obecnie konsekwencje wynikają wyłącznie z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 ze zm.) i dotyczą przyjmującego płatność.

Zmiana powoduje przede wszystkim obniżenie limitu transakcji – z obecnie stosowanego 15.000 euro do równowartości 15.000 zł. Od 1 stycznia transakcje, w których jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza ten limit będzie musiała być wykonywana z użyciem rachunku bankowego.

W zakresie podatków dochodowych, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:

  • zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody

- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Ta sama zasada dotyczy:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
  • dokonania płatności:
    • po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,
    • po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

- z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Dodatkowe konsekwencje w podatku VAT

Niezależnie od powyższych konsekwencji w podatku dochodowym po stronie dokonującego płatność, podatnik otrzymujący gotówkę (zatem druga strona transakcji) musi pamiętać o ograniczeniach w zwrocie podatku VAT. O ile standardowy termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym nie jest uzależniony od dokonania płatności, to już skrócenie tego okresu z 60 dni do 25 organy uzależniają od dodatkowych warunków. Zgodnie z ustawą o podatku VAT, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają m.in. z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli z uwzględnieniem dokonania płatności w ramach limitu 15.000 euro (a od 2017 r. – w ramach limitu 15.000 zł). Oznacza to, że zwrot różnicy nie będzie możliwy w przyspieszonym terminie, jeżeli płatność powyżej 15.000 zł dokonana zostanie gotówką. Przedsiębiorca dokonujący takiej płatności poad limit nie utraci oczywiście prawa do zwrotu różnicy w podatku VAT, ale będzie mógł liczyć wyłącznie na zwrot w standardowym, 60 dniowym terminie.

Piotr Szulczewski, VAT.pl