Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień tzw. wspólnotowej dyrektywy usługowej, która ogranicza bariery w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługowej przez doradców podatkowych. Nowe przepisy poprawiają też funkcjonowanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz zmieniają niektóre zasady wykonywania tego zawodu.

Zgodnie z nowymi przepisami, zniesiony zostanie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez doradców podatkowych, wykonujących ten zawód. Doradca będzie mógł prowadzić taką działalność, jeśli nie będzie ona naruszać zasad etyki zawodowej oraz powodować konfliktu interesu między poszczególnymi rodzajami wykonywanej przez niego działalności (tzw. działalność wielodyscyplinarna). Projekt likwiduje również całkowity zakaz reklamy usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Istotna zmiana dotyczy też ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną przez doradcę działalnością. Ustawodawca wprowadza możliwość porównywania umów OC zawieranych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli ubezpieczenie posiadane przez doradcę nie będzie równoważne z ubezpieczeniem zawieranym w innym kraju członkowskim, w którym prowadzi on już działalność usługową, to będzie musiał zawrzeć umowę uzupełniającą ubezpieczenie.

Niezależnie od zmian związanych z wdrożeniem dyrektywy usługowej na szczególną uwagę zasługują propozycje przepisów, dotyczące niektórych zasad wykonywania doradztwa podatkowego. Regulacją, która istotnie wpłynie na sposób wykonywania tego zawodu, jest zwiększenie kompetencji doradców podatkowych. Doradca będzie mógł prowadzić nie tylko sprawy dotyczące obowiązków podatkowych, ale także celnych i z zakresu egzekucji administracyjnej.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM