Nowelizacja Ordynacji podatkowej podpisana przez Prezydenta

Zasadniczym celem ustawy jest modyfikacja przepisów dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

 

<< Już nie będzie można zaskarżyć decyzji o blokadzie firmowego konta na 72 godziny >>

 

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

<< Konta firm podejrzanych o oszustwa podatkowe zostaną zablokowane >>

 

Zmiany w przepisach ordynacji podatkowej obejmują:

 1. zniesienie możliwości zaskarżenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres 72 godzin oraz doprecyzowanie przepisów określających datę upadku blokady;
 2. zmianę środka zaskarżenia blokady na okres do 3 miesięcy;
 3. zmiany w zakresie biegu terminów, tj. terminu do rozpatrzenia zażalenia przez Szefa KAS oraz terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 4. stworzenie podstaw prawnych do przekazywania informacji o żądaniu lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez bank lub SKOK;
 5. rozszerzenie definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 6. wprowadzenie definicji legalnej pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 7. rozszerzenie zakresu danych przesyłanych przez banki i SKOK-i izbie rozliczeniowej;
 8. zmiany dotyczące przesyłania informacji o wskaźniku ryzyka;
 9. wprowadzenie przepisu stwarzającego podstawę prawną do przekazywania przez izbę rozliczeniową bankom i SKOK-om informacji o stwierdzonych rozbieżnościach pomiędzy danymi z banków lub SKOK-ów a danymi z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;
 10. doprecyzowanie przepisów dotyczących przetwarzania informacji przez izbę rozliczeniową;
 11. rozszerzenie możliwości wypłaty środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na zaległe wynagrodzenia oraz wszystkie alimenty;
 12. zmiany dotyczące stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie kar pieniężnych.

 

<< MF: Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - najczęstsze pytania podatników >>

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z dniem następującym pod dniu ogłoszenia mają wejść w życie przede wszystkim te przepisy, które są związane z mechanizmem podzielonej płatności w VAT. Z dniem 1 października mają wejść w życie przepisy dotyczące sygnalizowania przez izbę rozliczeniową rozbieżności pomiędzy numerami z banków lub SKOK-ów a numerami z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Z kolei z dniem 1 lipca 2019 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące rozszerzenia definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego, przepisy rozszerzające katalog danych przesyłanych przez banki i SKOK-i do Szefa KAS za pośrednictwem STIR, a także przepisy o informowaniu przez bank lub SKOK o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady na wniosek podmiotu kwalifikowanego.

 

Źródło: Prezydent.pl