Pobierz e-pity 2019

Nowe zasady opodatkowania VAT zbiórek oraz realizowania dobroczynności

Piotr Szulczewski 10.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

10.06 Nowe zasady opodatkowania VAT zbiórek oraz realizowania dobroczynności

Na organizację zbiórek publicznych nie będą już wymagane pozwolenia. Powoduje to modyfikację przepisów podatkowych, zwalniających niektóre z takich czynności z podatku VAT. Dostosowywane są one do ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 498).

Zwolnienie z podatku VAT związane będzie z czynnościami dotyczącymi realizacji celów pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Cele te wskazane są w katalogu art. 4 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, nr 234, poz. 1536 ze zm.). Dodatkowo celami takimi, na których realizację przysługiwać będzie zwolnienie, będą również cele religijne, określone w statucie lub innym akcie wewnętrznym organizacji pożytku publicznego.

Tylko działania w ramach powyższych celów, z którymi związane będą zbiórki, korzystać będą ze zwolnienia z VAT. Nie ma przy tym znaczenia, czy będą one miały charakter publiczny czy też nie.

Wyjątkiem, gdy istotnym pozostanie publiczny charakter zbiórki i reżim ustawy o zbiórkach publicznych, jest realizacja jej przez inny podmiot niż organizacja pożytku publicznego na cele związane z tą działalnością. W przypadku części podmiotów, realizujących zadania z zakresu interesu społecznego, zarówno obecnie, jak i po zmianie możliwe będzie korzystanie ze zwolnienia z VAT.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, obejmuje świadczenie usług i dostawę towarów w związku z organizowaniem imprez połączonych ze zbiórką pieniędzy wyłącznie na potrzeby tej działalności zwolnionej - przez podmioty realizujące zadania w zakresie opieki medycznej, pomocy społecznej, opieki nad dziećmi i młodzieżą, edukacji, sportu i wychowania fizycznego, kultury, kościoły i związki wyznaniowe i organizacje realizujące cele o charakterze politycznym, związkowym, filantropijnym lub obywatelskim, których działalność jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 22, 24, 26 i 31 – 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.), jeżeli towary lub pieniądze uzyskane z tych czynności otrzymane imprez połączonych ze zbiórkami z racji ich charakteru objętych reżimem regulacji dotyczących zbiórek publicznych – zostaną przeznaczone w całości na potrzeby działalności zwolnionej, wskazanej powyżej.

Zmiana ma wejść w życie 18 lipca 2014 r.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl