Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Nowe wzory druków PIT na 2019 rok

Katarzyna Sudaj 16.10.2018 09:54 (aktualizacja: )

Jest już projekt rozporządzenia określający wzory formularzy podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (PIT-28/PIT-28S, PIT-16A, PIT-19A i i załączniki PIT/O oraz PIT/D).

Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Zobacz nowe wzory druków PIT na 2019 rok

Obecnie obowiązujące wzory zeznania, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wymagają dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), które obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r.

Powołana ustawa z dnia 27 października 2017 r. wprowadziła zmiany do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dla przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze zawieranych poza działalnością gospodarczą wprowadzono limit kwotowy 100 tys. zł przychodu warunkujący możliwość stosowania 8,5% stawki ryczałtu. Jednocześnie wprowadzono nową 12,5% stawkę ryczałtu dla przychodów powyżej limitu 100 tys. zł. W przypadku osiągania przez małżonków takich przychodów, limit 100 tys. zł dotyczy łącznie obojga małżonków (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a i ust. 13 ustawy).

Obowiązujące wzory formularzy podatkowych wymagają dostosowania również do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z poz. 1629), które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (ustawa została ogłoszona dnia 24 sierpnia 2018 r.).

Śmierć właściciela nie będzie oznaczała końca jego jednoosobowej firmy

Na podstawie zmian wprowadzonych ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (art. 81), status podatnika podatku dochodowego płaconego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nadano przedsiębiorstwu w spadku (stąd symbol S w nowym PIT-28/PIT-28S). Przedsiębiorstwo w spadku, stanowiące jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jest podatnikiem z tytułu przychodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.).

Nowe wzory formularzy uwzględniają również zmiany proponowane w ustawie z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ….poz. ) (druk sejmowy nr 2809). Projekt ustawy, w ramach realizacji projektu „Uproszczenia w rozliczeniu PIT (Twój ePIT) m. in. ogranicza zakres danych identyfikujących obdarowanego, jakie podatnik jest obowiązany podać w załączniku PIT/O w przypadku korzystania z odliczeń z tytułu darowizn (wymaganymi danymi nie będą nazwa i adres).

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Źrodło: na podstawie uzasadnienia do projektu rozporządzenia