Pobierz e-pity 2019

Nowe regulacje w dokumentowaniu cen transferowych

30.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

Nowe regulacje w dokumentowaniu cen transferowych – zmiany już na horyzoncie

2015-07-01

Ministerstwo Finansów planuje wzmocnienie kontroli rozliczeń podmiotów powiązanych. W ostatnich dniach zakończył się proces konsultacji społecznych projektu zmian do ustaw o CIT i PIT, które dotyczyły dokumentowania cen transferowych. Z nowej wersji projektu ustawy wynika szereg ważnych zmian dla podatników.

Źródło: East News

Dynamiczny rozwój ustawodawstwa dotyczącego cen transferowych, który obserwujemy w Polsce od kilku lat, wynika z potrzeby dostosowania rodzimych przepisów do wytycznych OECD. Działania legislacyjne mają na celu przede wszystkim uszczelnienie polskiego systemu podatkowego, poprzez zapobieganie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu transferu zysków do podmiotów powiązanych.

Obowiązki dopasowane do skali

W pierwotnej wersji projektu ustawy Ministerstwo narzucało obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych wszystkim podatnikom, których poziom przychodów/kosztów w danym roku obrotowym przekroczył równowartość 2 mln EUR. Dla małych podmiotów sytuacja ta była korzystna (zwolnienie z przygotowania dokumentacji). Jednocześnie jednak podatnik, który raz przekroczyłby ustawowy próg obrotów, musiałby sporządzać dokumentacje dla każdej transakcji, niezależnie od jej wielkości. Pod wpływem konsultacji społecznych Ministerstwo wycofało się z propozycji uzależnienia obowiązku dokumentacyjnego wyłącznie od wartości obrotów. W nowym projekcie obowiązek dokumentacyjny pojawi się w przypadku, gdy łączna wartość transakcji z podmiotami powiązanymi przekroczy limity wskazane w ustawie – tzw. transakcyjne progi istotności. Progi te będą ustalane dla każdego podatnika indywidualnie i dopasowane do skali jego przychodów. Jest to korzystna zmiana dla podatników, ponieważ pozwala na wyeliminowanie potrzeby dokumentowania drobnych transakcji.

Duży musi więcej

Spółki, w których przychody lub koszty przekroczą rocznie 10 mln euro, będą musiały dodatkowo przygotować analizy porównawcze na potwierdzenie rynkowego poziomu cen, dołączyć do podatkowego zeznania rocznego wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi oraz oświadczenie zarządu o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Analizy porównawcze będą sporządzane dla poszczególnych transakcji, a nie dla całej działalności podatnika. O ile sama idea dopasowania skali obowiązków dokumentacyjnych pracowników do wielkości obrotów jest zasadna, o tyle próg 10 mln euro obrotu wydaje się dość niski. Dla przykładu w Hiszpanii, stosującej podobne do zaproponowanego przez Ministerstwo rozwiązanie, uproszczona dokumentacja sporządzana jest przez podmioty do 45 mln euro obrotu.

Zamknięcie ksiąg razem z dokumentacją cen transferowych

Nowa propozycja ustawy nie zmieniła wymaganego terminu sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Podatnicy będą mieli na to czas do dnia złożenia zeznania rocznego. W kontekście dużych grup kapitałowych i pracochłonnego procesu zamykania ksiąg, termin ten wydaje się być bardzo uciążliwy dla podatników. Analiza terminów przygotowania takiej dokumentacji w innych krajach wskazuje, że polskie władze planują narzucić bardzo restrykcyjne rozwiązanie. W krajach, które wymagają posiadania dokumentacji cen transferowych terminy na jej przygotowanie są znacznie dłuższe. Przykładowo w Niemczech obowiązek posiadania dokumentacji powstaje zależnie od rodzaju transakcji, nie wcześniej niż 6 miesięcy po zakończeniu roku.

Dodatkowo wydłużone zostało vacatio legis dla większości nowych przepisów – zaczną one prawdopodobnie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Stwarza to szansę dla podatników na lepsze przygotowanie do wdrożenia nowych obowiązków do prowadzonej działalności.

Wojciech Kosarzecki, Dyrektor Biura Podatkowego
Iwona Opalińska, Specjalista ds. cen transferowych
IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.