Nowe regulacje dotyczące stosowania zwolnienia dla dywidend

22.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wprowadzenie kompleksowych zasad pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek oraz zwiększenie zakresu wymiany informacji pomiędzy państwami UE, co zmierza do ujawniania ukrywanych dochodów, to najważniejsze założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które rząd przyjął 21 lipca 2015 r.

dywidenda

Źródło: East News

Wprowadzenie dodatkowego warunku stosowania zwolnienia dla dywidend ma zapobiegać unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania przez podatników w przypadkach stosowania fikcyjnych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej. Projekt przewiduje, że aby zastosować zwolnienie (tj. wypłacić dochód z dywidendy bez pomniejszenia go o zryczałtowany podatek dochodowy) płatnik będzie musiał otrzymać oświadczenie od podmiotu, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda.  Bez oświadczenia, że w stosunku do tej należności nie stosuje się przepisów wyłączających zwolnienie w przypadku stosowania fikcyjnych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej, podmiot wypłacający dywidendę będzie pobierać podatek. Weryfikacja prawdziwości oświadczenia zostanie sprawdzona podczas kontroli. Jeżeli organ podatkowy wykaże, że złożone przez odbiorcę dywidend płatnikowi oświadczenie jest fałszywe, wówczas określi zobowiązanie podatkowe i odmówi zastosowania zwolnienia od wypłaconych dywidend.

W przypadku dywidend otrzymywanych przez polskich rezydentów z zagranicy weryfikacja będzie się odbywać również w drodze kontroli organów podatkowych. Oświadczenie w tym przypadku nie jest składane, gdyż płatnikiem dochodu jest nierezydent.

Projektowane przepisy zakładają ponadto wyłączenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorstw z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dla pozostałych przedsiębiorców nastąpi zróżnicowanie zakresu wymaganej dokumentacji w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz wielkości transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi (m.in. przewiduje się zmniejszenie zakresu podmiotów powiązanych przez podniesienie progu powiązań kapitałowych z 5 do 25%). Zmiany te zmierzają do zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

Nowe rozwiązania zapewniają dostosowanie krajowych przepisów do trzech dyrektyw, których termin wdrożenia upływa z końcem 2015 r., a także wdrożenie kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji cen transakcyjnych. Dostosowanie wymogów dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi do standardów międzynarodowych pozwoli na usprawnienie ich kontroli i ograniczenie zjawiska przenoszenia dochodów do innych jurysdykcji podatkowych.

Zgodnie z projektem przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2015 r. i będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. Zmiany w zakresie dokumentacji wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących  sprawozdań dla podmiotów o przychodach powyżej 750 mln euro, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: www.mf.gov.pl