Pobierz e-pity 2019

Nowe przepisy dotyczące opodatkowania CFC mogą nie dotyczyć typowych spółek holdingowych z krajów UE

23.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Nowe przepisy dotyczące opodatkowania CFC mogą nie dotyczyć typowych spółek holdingowych z krajów UE

W związku z wprowadzeniem od 2015 roku przepisów dotyczących opodatkowania w Polsce dochodów niektórych zagranicznych spółek kontrolowanych, niezbędne jest określenie katalogu podatników, których te zmiany będą dotyczyć. Często spotykane posiadanie zagranicznej spółki holdingowej, której działalność ograniczona jest do zarządzania udziałami w jednostkach zależnych, przeważnie nie będzie powodować konieczności opodatkowania dochodów tej spółki w Polsce z uwagi na uzyskiwanie z reguły zwolnionych z opodatkowania w ramach dyrektywy UE 2011/96/UE dochodów z dywidend.

Pobierz nowy druk PIT-CFC i CIT-CFC

Założenia i cele przepisów

Od dnia 1 stycznia 2015 roku znowelizowane przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych będą zobowiązywały do opodatkowania w Polsce dochodów osiąganych za granicą przez tzw. zagraniczne spółki kontrolowane (ang. Controlled Foreign Corporation - CFC).

Celem wprowadzonych zmian jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez praktyki tzw. przesuwania dochodów do spółek zależnych, mających siedziby w krajach o korzystniejszych niż Polska stawkach podatkowych. Nowo wprowadzone przepisy w ustawowo określonych przypadkach zakładają opodatkowanie dochodów tych spółek na poziomie polskiego podatnika podatku PIT lub CIT. Podatek od uzyskiwanych przez podatnika dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej wynosić będzie 19% podstawy obliczenia podatku. Do podstawy opodatkowania rezydenta krajowego dodane zostaną dochody kontrolowanych podmiotów zagranicznych, mających siedzibę lub zarząd w kraju o niższym poziomie opodatkowania, o ile spełnione zostaną ustawowo zdefiniowane warunki.

Katalog podmiotów objętych regulacją opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej

Katalog podmiotów objętych omawianą regulacją został podzielony na:

1.  spółki posiadającej siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (lista takich krajów zawarta jest w rozporządzeniu wykonawczym do ustaw podatkowych);

2. spółki z państw, z którymi ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarły umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej umowy międzynarodowej, przewidującej podstawę prawną do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych;

3. spółki z pozostałych państw, jeżeli spełnione zostaną dodatkowe warunki:

  • w spółce tej Udziałowcy będą posiadać nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów,
  • co najmniej 50% przychodów tej spółki, osiągniętych w roku podatkowym, pochodzić będzie z dochodów o charakterze pasywnym (w tym z dywidend, przychodów ze zbycia udziałów, wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji)
  • co najmniej jeden rodzaj dochodów pasywnych, uzyskiwanych przez spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku niższej o co najmniej 25% od stawki krajowej (z uwagi na wysokość stawki obowiązującej w Polsce - 19%, stawka graniczna, o której mowa, wynosić będzie 14,25%) lub zwolnieniu / wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, implementowanej do polskiego porządku prawnego na mocy artykułu 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Zastosowanie przepisów do typowych spółek holdingowych

Z założenia spółka holdingowa jest spółką kapitałową, inwestującą w akcje bądź udziały innych spółek kapitałowych, a celem tych inwestycji jest uzyskiwanie dochodów z dywidend, czy też ze zbycia akcji lub udziałów.

Analiza kręgu podmiotów objętych omawianą regulacją prowadzi do wniosku, iż za zagraniczną spółkę kontrolowaną nie będzie uznana spółka z siedzibą w kraju, z którym Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, stanowiącą podstawę wymiany informacji od organów podatkowych tego państwa, która osiąga wyłącznie przychody z dywidend zwolnione z opodatkowania na postawie przepisów Dyrektywy 2011/96/UE (dla przykładu zwolnienie takie dotyczy jurysdykcji podatkowej obowiązującej w często wybieranych przez polskich przedsiębiorców lokalizacjach tego typu spółki holdingowej, jak np. Holandia, Luksemburg).

Tym samym przyjąć można, że w wielu przypadkach wprowadzona z początkiem 2015 roku w Polsce konstrukcja opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), zwłaszcza w odniesieniu do typowych spółek holdingowych uzyskujących wyłącznie przychody z dywidend, nie będzie miała zastosowania. Ważne jest przy tym, żeby dywidendy podlegały zwolnieniu z opodatkowania po stronie spółki holdingowej na podstawie regulacji prawa lokalnego, wynikającego z implementacji Dyrektywy 2011/96/UE (ma to zasadniczo miejsce w przypadku posiadania udziałów w spółce zależnej w wysokości przynajmniej 10% przez nieprzerwany okres dwóch lat). W przypadku spółek holdingowych, uzyskujących również inne dochody pasywne, np. dochody z odsetek lub należności licencyjnych, może okazać się, że regulację dotyczące opodatkowania CFC również nie znajdą zastosowania, jeżeli stawka podatku do opodatkowania tych dochodów za granicą jest wyższa niż 14,25%.

Istotne faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej

Nawet w przypadku zakwalifikowania spółki jako zagranicznej spółki kontrolowanej, możliwe jest skorzystanie z dodatkowych wyłączeń z opodatkowania, przewidzianych przez ustawodawcę, m.in. w przypadku prowadzenia przez nią tzw. „rzeczywistej działalności gospodarczej” lub w przypadku, gdy obroty spółki nie przekroczą 250 tys. EUR rocznie.

Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi tzw. rzeczywistą działalność gospodarczą, ustawodawca nakazuje analizę, czy:

  • zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
  • zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
  • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
  • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
  • zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Jeżeli kryteria te są spełnione, spółka nie zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, której dochody powinny zostać opodatkowane przez rezydenta podatkowego w Polsce (osobę prawną lub fizyczną, posiadającą udziały w zagranicznej spółce).

Kwestie formalne

Patrząc od strony formalnej, obowiązek określania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej może być dosyć uciążliwy dla podatników. Skutkować będzie bowiem koniecznością ustalania podstawy opodatkowania takiej spółki według dwóch reżimów (polskiego i zagranicznego), obowiązkiem składania zeznania podatkowego dotyczącego wysokości dochodu osiągniętego przez spółkę CFC, koniecznością prowadzenia ewidencji zdarzeń zaistniałych w spółkach CFC w celu określenia podstawy ich opodatkowania czy też koniecznością dokonywania dodatkowych tłumaczeń.

Ponadto, podatnik będzie zobowiązany udostępnić Urzędowi Skarbowemu prowadzone rejestry zagranicznych spółek w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, przy czym nie będzie to konieczne, jeżeli spółka będzie prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu omawianych przepisów.

Marcin Sobieszek
doradca podatkowy, Partner w ATA Finance

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. ATA Tax Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.