Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Nowe formularze CIT - MF wyjaśnia, jak z nich korzystać

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 1268), oprócz aktualizacji wzorów formularzy juz istniejących, wprowadziło także nowe formularze CIT.

Formularze CIT/8S oraz CIT/8SP dotyczą przedstawienia informacji o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

 

Informacje te są przeznaczone dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz podatników będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, które są beneficjentami pomocy.

 

Formularze zawierają dane identyfikacyjne przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (specjalnych stref ekonomicznych),  dane dotyczące wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, pozwalające na ustalenie dopuszczalnej pomocy publicznej oraz dane pozwalające na ustalenie wielkości zwolnienia podatkowego w podatku CIT z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej.

 

Dane zawarte w formularzu CIT/8S oraz CIT/8SP pozwolą na weryfikację spełnienia przez przedsiębiorców warunków wynikających z zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (specjalnych stref ekonomicznych), w tym dopuszczalnej pomocy, wynikającej z poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz faktycznie uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy w formie zwolnienia podatkowego.

 

Formularz CIT/MIT będzie składany przez podatników obowiązanych do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy CIT, tj. tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z najmu (dzierżawy itp.) budynków. W formularzu tym zostaną wykazane m.in. dane dot. nazwy środka trwałego, jego wartości początkowej (zmiany wartości tego środka mające miejsce w ciągu roku podatkowego), czy też wysokość przychodów podatnika w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

 

Formularz CIT-8AB skierowany jest do PGK i będzie składany niezależnie od okresu, w którym PGK zostało utworzone. Formularz ten dotyczy przedstawienia informacji o osiągniętym dochodzie bądź poniesionej stracie przez podatkową grupę kapitałową. Formularz CIT-8AB  skonsoliduje dane składane dotychczas w deklaracji CIT-8A i CIT-8B.

 

Formularz CIT-PGK dotyczący przedstawienia informacji o wysokości dochodu przez poszczególne spółki tworzące PGK. Celem nowego formularza CIT-PGK, stanowiącego załącznik do CIT-8AB jest transparentność deklarowania przez spółki tworzące PGK wyników podatkowych kształtujących podstawę opodatkowania PGK.

 

Źródło: finanse.mf.gov.pl