Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowa Tarcza antykryzysowa opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dla kogo pomoc?

Iwona Maczalska

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów regulujące zasady udzielania pomocy z Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców objętych aktualnie obostrzeniami związanymi z COVID-19. Kto skorzysta z nowej tarczy i na jakich zasadach?

» Ministerstwo Rozwoju zapowiada nową tarczę antykryzysową, jednak z pomocy skorzystają nieliczni

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie reguluje zasady przyznawania pomocy z Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców objętych obostrzeniami związanymi z covid-19. Wśród form pomocy znalazło się zwolnienie ze składek ZUS, jednorazowa dotacja oraz świadczenie postojowe.

Nowe formy pomocy - covid grudzień 2021 (Tarcza antykryzysowa)

Źródło: shutterstock

Dla kogo najnowsza tarcza antykryzysowa?

Tym razem tarcza antykryzysowa skupiona będzie w szczególności na przedsiębiorcach, którzy aktualnie muszą dostosować się do utrudnień związanych z grudniowymi obostrzeniami. Rozporządzenie dodaje trzy nowe kody PKD działalności gospodarczej, uprawnione do skorzystania z tarczy:

  1. 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
  2. 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  3. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jakie formy pomocy?

Rozporządzenie przewiduje wypłatę świadczenia postojowego. To jednak nie wszystko. Przedsiębiorcy działający na podstawie wyżej wymienionych kodów PKD będą mogli ubiegać się również o czasowe zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS. Trzecią formą wsparcia dedykowaną przedsiębiorcom będzie dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – warunki

W myśl rozporządzenia dotacji udzielać będzie starosta. Prawo do skorzystania z tej formy pomocy przysługiwać będzie mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. To jednak nie wszystko. Przychód z tej działalności uzyskany w grudniu 2021 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r.

Dotacja nie będzie mogła być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Wnioski o dotację składać będzie można od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zwolnienie ze składek ZUS

W myśl rozporządzenia zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. płatnika składek prowadzącego, na dzień 31 marca 2021 r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.Przychód z jego działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie musiał być jednak niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS będzie przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za grudzień 2021 r., nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS płatnik składek zobowiązany będzie przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r.

Świadczenie postojowe - warunki

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie dodatkowego, jednego świadczenia postojowego, przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego.

Rozporządzenie zakłada maksymalne wsparcie w kwocie prawie 70 000 mln zł.

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojowe