Pobierz e-pity 2020

Nowa deklaracja VAT-R w 2016 roku

17.11.2015 10:00 (aktualizacja: )

Nowa deklaracja VAT-R w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji VAT-R (wersja 12). Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowa deklaracja VAT-R w 2016 roku

Źródło: YAY foto

Do nowego wzoru VAT-R wprowadzono następujące zmiany:

 1. w części Objaśnienia przeredagowano „Miejsce składania” w następujący sposób: „Miejsce składania:
  1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zgłoszenie rejestracyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby, a osoby fizyczne ze względu na miejsce zamieszkania.
  2. Podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju składają zgłoszenie rejestracyjne do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.”
   Zmiana ta wynika ze zmiany art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzonej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
 2. w części D zmienione nazwę z „Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” na „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” oraz usunięto wyrazy „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”. Powyższy zapis został zastąpiony pouczeniem, którego tekst umieszczono na końcu wzoru, tj.: „Za podanie nieprawdy lub zatajenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.
  Zmiana ta wynika ze stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, że ww. oświadczenie nie ma charakteru prawnie relewantnego z punktu widzenia odpowiedzialności karnej konstytuowanej przez Kodeks karny skarbowy. Ponadto z poz. „Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” usunięto wyraz „(i pieczątka)”. Biorąc pod uwagę, że we wzorze znajduje się nazwa podatnika oraz imię i nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, wymaganie pieczątki jest zbędne.

Ponadto uaktualniono metrykę ustawy o podatku od towarów i usług.

Poprzedni formularz VAT-R obowiązywał jeszcze na podstawie rozporządzenia z 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 136, poz. 800). Będzie można go używać aż do 30 czerwca 2016 roku.

/ks