Nowa deklaracja VAT dla taksówkarzy na 2016 rok

19.11.2015 11:00 (aktualizacja: )

Nowa deklaracja VAT dla taksówkarzy na 2016 rok

Od 2016 roku zacznie obowiązywać nowy wzór druku VAT-12. W dniu 17 listopada br. opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu.

Nowa deklaracja VAT dla taksówkarzy na 2016 rok

Źródło: YAY foto

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) pojawiła się potrzeba zmian technicznych w deklaracji VAT-12 wersji 2. W uzasadnieniu do projektu czytamy: „wprowadzono następujące zmiany:

  1. W główce deklaracji „Miejsce składania”: usunięto dotychczasową informację i zastąpiono ją informacją w brzmieniu: „Urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub urząd skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną.”. Zmiana ta wynika ze zmiany art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzonej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ww. zmianą do określenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj. właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będzie określana według adresu siedziby podatnika, a dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania.
  2. W części A. Miejsce i cel składania deklaracji: w poz. 7: „Cel złożenia formularza” – dotychczasowe brzmienie przypisu do kwadratu 2: „Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.” zastąpiono następującym brzmieniem: „Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).”. Zmiana wynika z nowelizacji, ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa, która znosi obowiązek dołączenia uzasadnienia przyczyn złożonej korekty deklaracji.
  3. W pouczeniu zaktualizowano dane publikacyjne dotyczące ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zamiast Dz.U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm. został powołany Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.
  4. W części E zmieniono nazwę z „Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” na „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” oraz wprowadzono nowy zapis w pouczeniu, którego tekst umieszczono na końcu wzoru, tj.: „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.

Zmiana ta wynika ze stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, że ww. oświadczenie nie ma charakteru prawnie relewantnego z punktu widzenia odpowiedzialności karnej konstytuowanej przez Kodeks karny skarbowy.

Ponadto z poz. „Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” usunięto wyraz „(i pieczątka)”. Biorąc pod uwagę, że we wzorze znajduje się nazwa podatnika oraz imię i nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, wymaganie pieczątki jest zbędne.

Dotychczasowa wersja formularza VAT-12 może być stosowana nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2016 r.

/ks