Pobierz e-pity 2019

Niskie euro wpłynie na wartość wyliczenia podatku poprzez rozliczenie różnic kursowych

Piotr Szulczewski 16.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Niskie euro wpłynie na wartość wyliczenia podatku poprzez rozliczenie różnic kursowych

Najniższy od kilku lat kurs euro spowodować może wysokie wartości różnic kursowych w podatku PIT, CIT i VAT.

Niskie euro wpłynie na wartość wyliczenia podatku poprzez rozliczenie różnic kursowych

Źródło: Thinkstock.com

Podatnik rozliczając koszty lub przychody w walucie obcej musi osobno przeliczyć:

  • wartość poniesionego kosztu lub uzyskanego przychodu – odnoszonego co do zasady do średniego kursu NBP,
  • wartość różnic kursowych czyli różnicy między powyższym kursem przeliczenia a kursami faktycznie stosowanymi przez podatnika.
Przeliczenie dla celów ustalenia kosztów
PIT Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień poniesienia kosztu.
CIT Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień poniesienia kosztu.
VAT Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Gdy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, stosuje się kurs średni NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury, W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi. W przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) można stosować przepisy celne, wykorzystane na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.
Rachunkowość Operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie: 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Różnice kursowe

Ujemne różnice kursowe, które mogą wystąpić w związku z obniżeniem kursu euro (wpływające na podwyższenie kosztów podatkowych) powstają, jeżeli wartość:

  • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
  • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

W związku ze zmianami kursu euro najbardziej dotkliwą dla podatnika będzie różnica między wartością otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu, a wartością tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Różnica ta zwiększy koszty uzyskania przychodów jako ujemna różnica kursowa.

Piotr Szulczewski, VAT.pl