Nieopłacone za pracownika składki ZUS mogą obniżyć dochód w jego deklaracji PIT

Piotr Szulczewski 18.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

Nieopłacone za pracownika składki ZUS mogą obniżyć dochód w jego deklaracji PIT

Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie wysokości, pobranie i wpłacenie składek ZUS ponosipłatnik – pracodawca. W efekcie pracownik, o ile tylko przekaże pracodawcy prawidłowe dane do ustalenia podstawy naliczenia składek, ma prawo odliczać składki, jakiepracodawca ma obowiązek przekazać od jegowynagrodzenia na rzecz organów ubezpieczeniowych.

Nieopłacone za pracownika składki ZUS mogą obniżyć dochód w jego deklaracji PIT

Źródło: FORUM

Zgodnie z art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Rozliczenie składek oraz wypłaconych przez płatnika w tym samym miesiącu zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających rozliczeniu na poczet składek następuje w deklaracji rozliczeniowej.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest błędne powiadomienie płatnika o wartości podstawy naliczeniaskładek ZUS. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne odpowiada bowiem ubezpieczony. W przypadku, gdy pracodawca finansuje z własnych środków zaległe składki, które powinny być potrącone lecz z winy pracownika nie doszło do ich potrącenia, wówczas powstanie przychód z tytułu dodatkowych świadczeń finansowanych przez pracodawcę (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej Łodzi w z dnia 12 lipca 2011r., sygn. akt. IPTPB2/415-120/11-3/Akr).

Pracodawca oblicza i nie wpłaca – pracownik odlicza od dochodu (podatku)

Odliczeniu od dochodu podlegają m.in. składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. W efekcie odliczenia, w tym składek potrąconych, lecz niewpłaconych na rzecz ZUS, podatnik ustala podstawę opodatkowania, od której rozliczyć może roczny podatek dochodowy.

Ta sama zasada dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne, z tym że odliczeniu podlega 7,75% podstawy ich ustalenia, a odliczenie nastąpić powinno od podatku, a nie od dochodu podatnika.

Sytuacja, w której podatnik odliczać będzie składki nieopłacone ma miejsce m.in. w przypadku nierzetelnych zakładów pracy, które np. ulegają likwidacji lub które:

a) nie przekazują pracownikomPIT-11 lub innej informacji o uzyskanych przychodach, kosztach, zaliczkach na podatek oraz odliczanych składkach – w takim przypadku podatnik sam musi ustalić prawidłowe wartości tych kwot i wykazać je w zeznaniach podatkowych (bazując np. na wynagrodzeniu netto wypłacanym na jego rachunek lub na umowie zawartej z pracodawcą, w której podana została kwota wynagrodzenia netto lub brutto),

b) nie wskazują w PIT-11 prawidłowych kwot składek ubezpieczeniowych.

Piotr Szulczewski, VAT.pl