Pobierz e-pity 2019

Nieopłacone faktury wyksięguj z kosztów podatkowych. Pamiętaj o potwierdzeniach zapłaty

Piotr Szulczewski 15.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nieopłacone faktury wyksięguj z kosztów podatkowych. Pamiętaj o potwierdzeniach zapłaty

O ile ustawa o podatku PIT pozwala na księgowanie faktur kosztowych w dacie ich wystawienia, to nawet podatnicy stosujący podstawową, kasową metodę rozliczeń muszą uważać na termowe opłacanie faktur. Nieopłacona faktura nie będzie co do zasady kosztem uzyskania przychodów.

Kasowa metoda rozliczania kosztów pozwala na ujmowanie ponoszonych wydatków w dacie wystawienia faktury. Inaczej jest w przypadku wyboru metody memoriału, gdzie termin ich rozliczenia zależeć może od daty uzyskania przychodu, z którymi koszt jest związany. Dla ujęcia wydatku w dacie wystawienia faktury decydującym będzie wówczas pośredni związek z uzyskiwanym przychodem.

Faktury - zasady wyksięgowania
Źródło: EastNews


Termin płatności do 60 dni od daty wystawienia faktury

Wyksięgowaniu z kosztów podatkowych podlegają kwoty wynikające z faktury (rachunku) lub z umowy albo innego dokumentu (gdy nie istniał obowiązek wystawienia faktury lub rachunku), jeżeli nie zostaną one uregulowane w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. Zasadę tę stosować należy zatem, gdy:

  • na dokumencie księgowym nie ma informacji o tym, że dokument został opłacony w całości
  • na dokumencie będącym podstawą rozliczenia kosztu znajduje się informacja o terminie płatności,
  • termin płatności wynosi od 1 do 60 dni.


Termin płatności dłuższy niż 60 dni

W przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia nie trzeba wykonywać przez 90 dni od daty ujęcia wydatku w kosztach. Dokonuje się go dopiero z upływem 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów o ile w ciągu tych 90 dni nie nastąpiła zapłata za wydatek zaliczony do kosztów podatkowych.


Brak terminu płatności

Zgodnie z dyspozycją art. 455 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. akt IBPBI/2/423-68/13/JD) w przypadku wystawienia faktury bez określonego terminu płatności, należy uznać, że dla określenia, która z zasad (30 dni od dnia upływu terminu płatności, czy też 90 dni od dnia zaliczenia do kosztów) znajdzie zastosowanie decydujące znaczenie będzie miał upływ terminu 60 dni, którym to terminem posługują się przepisy prawa podatkowego. Termin ten będzie liczony od dnia dostawy towarów (wykonania usługi) i będzie jednocześnie uzależniony od podjęcia przez wierzyciela stosownych czynności, np. wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia.

Analizując tę interpretację uznać jednak należy - a contrario – że brak wezwania spowoduje, że wyksięgowanie z kosztów nie będzie obowiązkowe. Po stronie kupującego towar lub usługę przychód podatkowy wystąpi natomiast w dacie wystawienia faktury lub nawet wcześniej, gdy faktura wystawiana jest po wykonaniu czynności opodatkowanej lub po uzyskaniu zaliczki, przedpłaty lub zapłaty za towar czy też usługę.

Pamiętaj o potwierdzeniach zapłaty

Podatnik, który uzyskuje nieopłacone w chwili ich wystawienia faktury, powinien powiązać je – w swoich systemach księgowych - z dokonywanymi płatnościami. W ten sposób zabezpieczy się przed zbyt późnym wyksięgowaniem z kosztów, rachunków nierozliczonych.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl