Pobierz e-pity 2019

Nie zapomnij o rocznym CIT-ST

Piotr Szulczewski 24.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nie zapomnij o rocznym CIT-ST

Oprócz deklaracji CIT-8 podatnicy zobowiązani są często do zadeklarowania miejsca położenia i wykonywania przez nich działalności. Problematyczne jest to przede wszystkim, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia m.in. pracowników mobilnych lub innych, dla których miejsce zatrudnienia określa jako terem powiatu, województwa lub kraju.

Informacja CIT-STsłuży ustaleniu należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podział w podatku CIT pomiędzy te jednostki przedstawia się następująco:

  • gmina - 6,71%,
  • powiat – 1,4%,
  • województwo – 14,75%.

Jeżeli bowiem podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
CIT-ST/A (5) Informacja o zakładach (oddziałach)
CIT-ST (7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   

Podatnik CIT, który nie posiada zakładów położonych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, nie musi składać CIT-ST. Jeżeli natomiast takie oddziały posiada, to obowiązek ten występuje:

  • w terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc roku podatkowego,
  • każdorazowo, w terminie w płaty zaliczki na podatek w przypadku zmian stanu zatrudnienia w trakcie roku podatkowego, wpływających na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego w liczbie zatrudnionych ogółem.
  • jako informacja roczna – łącznie z zeznaniem CIT-8, do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Ustalenie liczby osób zatrudnionych w zakładzie może budzić wątpliwości

Obowiązek raportowania dotyczy nie tylko klasycznych oddziałów podatnika położonych w różnych miejscowościach, ale także działań telepracowników świadczących pracę w domu położonym na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż siedziba spółki. Gdy określone miejsce wykonywania pracy nie jest organizacyjnie wyodrębnionym zakładem, podatnik złoży formularz CIT-ST, nie składa natomiast druku CIT-ST/A (informacji o zakładach – oddziałach).

CIT-ST nie będzie sporządzany, gdy osoby zatrudniane w innych lokalizacjach świadczyć będą czynności na podstawie umowy zlecenie lub dzieło.

Problem budzi składanie informacji CIT-ST w przypadku zatrudnienia pracowników mobilnych. W przypadku pracowników, dla których:

  • zdefiniowane w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy jest szersze niż gmina,
  • gdy nie można określić gminy, na terenie której pracownik wykonuje przeważającą cześć swojej pracy.

podatnik powinien w informacji CIT-ST ująć tych pracowników w ilości pracowników ogółem. Podatnik nie powinien natomiast wykazywać ilości tych pracowników w części F Informacji CIT-ST, tj. w specyfikacji ilości pracowników wykonujących pracę na terenie jednostek samorządu terytorialnego innych niż właściwych dla jego siedziby. Jeżeli natomiast nie posiada on więcej zakładów (oddziałów), to zatrudnienie takich pracowników nie spowoduje obowiązku sporządzania CIT-ST.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl