Nie zapomnij o rocznej korekcie VAT za 2014 r.

Piotr Szulczewski 15.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nie zapomnij o rocznej korekcie VAT za 2014 r.

W rozliczeniu pierwszego okresu 2015 r. podatnicy VAT powinni dokonać korekty podatku VAT odliczanego w przeciągu poprzedniego roku podatkowego. W przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie korekty dokonać należy składając deklarację VAT-7 najpóźniej do 25 lutego. W przypadku rozliczających się kwartalnie – jest ona obowiązkowa w deklaracji VAT-7K lub VAT-7D złożonej do 27 kwietnia 2015 r.

Korektę odliczonego podatku VAT przeprowadzić muszą podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną (opodatkowaną oraz zwolnioną z podatku), którzy wykorzystują towary i usługi do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Korekta jest konieczna wyłącznie w przypadku, gdy podatnik samodzielnie nie jest w stanie przypisać odliczanego podatku VAT do czynności dających lub nie dających prawa odliczenia. W takim przypadku odliczenia dokonuje się na zasadzie proporcji.

Korekta VAT za styczeń 2015 roku
Źródło: Thinkstock

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ona ustalana i zaokrągla się ją w górę do najbliższej liczby całkowitej. W konsekwencji przez cały rok 2014 podatnik stosuje proporcję ustaloną w oparciu o obrót z roku 2013. Proporcję ustala się ją jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Korekta dokonywana z końcem roku powoduje że wstępna proporcja w oparciu o obrót z roku 2013 zostaje zmodyfikowana na rzecz obrotu z 2014 r. Ma ona służyć zatem ustaleniu faktycznego obrotu z 2014 i zastosowaniu go do czynności prowadzonych w tym roku.

Korektą końca roku objąć należy również towary i usługi, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Korekty należy dokonać:

  • ciągu 5 kolejnych lat - licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania, roczna korekta dotyczy jednej piątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu,
  • w ciągu 10 lat a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania; roczna korekta dotyczy jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu,
  • po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania - przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł.

Liczenie proporcji na koniec roku

Po zakończeniu roku podatnik ma obowiązek ustalić proporcję w oparciu o obrotu z roku 2014.

Proporcję zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Do obrotu nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

  • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
  • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7,12 i 38-41 ustawy o podatku VAT, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Do obrotu nie wlicza się kwoty podatku VAT.

W przypadku gdy proporcja:

  • przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  • nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl