Nie składaj już oświadczenia o założeniu KPiR lub zewnętrznej księgowości

Piotr Szulczewski

Nie będzie już obowiązywał nakaz informowania pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o powrocie do rozliczeń podatkowych poprzez podatkową księgę przychodów i rozchodów. W efekcie zmian podatnik, który zdecyduje się ją prowadzić od maja 2018 r. musi po prostu zacząć ewidencjonować czynności w tej formie.

Do tej pory podatnicy, którzy rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe byli obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Obecnie obowiązek ten został usunięty. Podatnicy muszą natomiast pamiętać o konieczności poinformowania organów podatkowych o zmianie lub o wyborze formy opodatkowania, co w efekcie wpływa na wiedzę organu skarbowego o tym, że podatnik ma obowiązek prowadzić księgi podatkowe.

 

Brak oświadczeń o dokumentacji prowadzonej przez biuro rachunkowe

Usunięty został odpowiednio również obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu księgi przez biuro rachunkowe. Do tej pory zawiadomienia dokonać musiał podatnik powierzający prowadzenie księgi biuru rachunkowemu - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym. Na zawiadomieniu wskazywana była nazwa i adres biura, miejsce prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona była w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składali wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Obecnie obowiązku tego nie ma – organ skarbowy może zatem uzyskać taką informację na podstawie wizyty u przedsiębiorcy i uzyskania od niego osobistej informacji o miejscu przechowywania dokumentacji podatkowej poza siedzibą firmy.