Nie można zobowiązać pracownika do osobistego odbioru PIT-11

Piotr Szulczewski 02.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Na przekazanie PIT-11 pracodawca (płatnik podatku) ma czas do końca lutego. Dopełniając obowiązku po terminie naraża się on na odpowiedzialność karną. Jeżeli podatnik nie otrzyma informacji PIT-11 od pracodawcy, ten ostatni nie może bronić się tym, że była ona do odbioru w siedzibie – w zakładzie pracy. To na płatniku bowiem ciąży obowiązek przekazania – przesłania informacji. Podatnik nie musi w tym zakresie dopełnić dodatkowych obowiązków.

Nie można zobowiązać pracownika do osobistego odbioru PIT-11

Źródło: YAY foto

Zgodnie z art 42 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnicy, są obowiązani przesłać podatnikom imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art 41 ust. 1 tej ustawy (m.in. PIT-11).

Ustawodawca nie tylko posłużył się w ustawie terminem „przesłać PIT-11”, ale również zobowiązał właśnie płatnika - pracodawcę do przekazania tej informacji. Nie nakładał natomiast żadnego obowiązku na pracownika – w szczególności obowiązku odbioru PIT-11 w zakładzie pracy lub w innym miejscu. W efekcie to płatnik musi wykazać, że dopełnił czynności przekazania PIT-11 w terminie do 29 lutego 2016 r.

Czy PIT-11 tylko listem poleconym?

Ustawodawca nie zobowiązał pracodawcy by „przesłanie PIT-11” odbywało się listem poleconym, czy też listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Te formy doręczenia mają to do siebie, że pracodawca może przed organem podatkowym wykazać, że terminowo PIT-11 wysłał. Jednak może on przekazać PIT-11 również w każdej innej formie, w tym również zwykłym listem – o ile tylko informacja ta dotrze do pracownika. Dopuszczalne jest również przesłanie PIT-11 na adres e-mail pracownika albo na jego profil dostępny w systemie udostępnionym przez pracodawcę – przy czym tak jak i w przypadku listów, nie ma konieczności uzyskania potwierdzenia odbiorą, ale jest one dowodem, który może pracodawcy – płatnikowi – posłużyć w postepowaniu podatkowym. Organy podatkowe zezwalają również na to, by PIT-11 przekazać w siedzibie pracodawcy, ale nie można czynić zadość „przesłaniu PIT-11” wyłącznie poprzez udostępnienie informacji PIT-11 do odbioru w zakładzie pracy. Pracodawca powinien udostępnić co najmniej kilka alternatyw przekazania – przesłania tej informacji, z których jedną może być PIT-11 odbierany osobiście. Ta sama zasada dotyczy również PIT-11 przekazywanych po terminie lub duplikatów PIT-11.

Pracodawca nie może również tłumaczyć się, że do 29 lutego 2016 r. nie dostarczył PIT-11, gdyż informacja była dostępna do odbioru w zakładzie pracy.

Podobnie pracodawca nie powinien jako jedną metodą określić wysyłki PIT-11 na adres e-mail pracownika – metoda ta jest dopuszczalna dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez pracownika.

Jeżeli do 29 lutego 2016 r. pracodawca zastosował wyłącznie jedną z tych metod, a pracownik nie odebrał PIT-11, uznać należy, że na pracodawcy nadal ciąży obowiązek przekazania informacji podatkowej w prawidłowej formie.

Piotr Szulczewski, PIT.pl