Nazwa i NIP kontrahenta w JPK_VAT

Piotr Szulczewski 04.12.2017 09:00 (aktualizacja: )

Elementem obowiązkowym pliku JPK pozostaje nazwa kontrahenta, który dokonał dostawy, świadczenia usług lub na rzecz którego podmiot wypełniający raport JPK dokonał tych samych czynności.

Nazwa i NIP kontrahenta w JPK_VAT

Nazwa i NIP kontrahenta w JPK_VAT / YAY foto

 

W ewidencji zakupu, jako dane kontrahenta podać należy następujące dane: nazwę wystawcy, adres wystawcy, numer NIP lub inny numer służący identyfikacji podatkowej wystawcy. Natomiast w ewidencji sprzedaży - numer, za pomocą którego dostawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, imię i nazwisko lub nazwa dostawcy (kontrahenta) oraz jego adres.

<< JPK_VAT a faktury bez lub z częściowym prawem odliczenia VAT >>

Podmiot powinien posługiwać się nie tylko aktualnym numerem NIP, ale również pełnymi danymi kontrahenta. Faktury wystawione przez podmioty bez statusu podatnika VAT (bez numeru NIP) mogą stać się podstawą korekty rozliczeń (nie będą stanowiły, bez zachowania należytej staranności – podstawy do odliczenia podatku). Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku kwestionowania prawa odliczenia, istnieje podstawa w orzecznictwie europejskim do sporu z organem skarbowym – TSUE w wyroku C-277/14 PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, wskazał, że mimo że wystawca faktury nie był zarejestrowany do celów podatku VAT, nie składał deklaracji podatkowych, nie płacił podatków nie jest przesłanką do odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Dane w rejestrze JPK powinny być aktualne na dzień wystawienia faktury, a nie na dzień złożenia JPK. W efekcie udowodnienie aktualności danych, stosowanej nazwy kontrahenta, jak również aktualności numeru NIP i statusu jako podatnik VAT, winno mieć miejsce na dzień, w którym faktura została sporządzona.

Piotr Szulczewski, PIT.pl