Najpierw do zeszytu, potem niektóre w kasie, czyli jak się optymalizuje się w drobnym biznesie

Piotr Szulczewski 15.10.2014 11:00 (aktualizacja: )

Najpierw do zeszytu, potem niektóre w kasie, czyli jak się optymalizuje się w drobnym biznesie

2014-10-16

Za nierzetelną należy uznać ewidencję na podstawie zeszytu wykonanych usług, na podstawie której na koniec dnia podatnik ujmuje transakcje w kasie fiskalnej. Tym bardziej błędne jest wykazywanie w kasie tylko części obrotu zapisanego w prowadzonym na bieżąco zeszycie wykonanych przez pracowników usług na rzecz klientów.

Podatnik dokonujący świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, zobowiązany jest ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Jeżeli będąc zobowiązanym do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, sprzedaż tę ewidencjonuje dopiero po zakończeniu pracy, to dokonuje tego z naruszeniem przepisów regulujących obowiązki podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących.

Dodatkowo choć powyższy sposób postępowania nie przesądza o nierzetelności ewidencjonowania całości obrotu, może on świadczyć o nieprawidłowym, bo niezgodnym z przepisami sposobie prowadzenia ewidencji podatkowej. Daje on podatnikowi możliwość regulowania wysokości wykazywanego obrotu dowolnie – zgodnie z własnym uznaniem.

NSA w sprawie wykazywania obrotu za pomocą kasy fiskalnej na koniec dnia

Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie uznał za wiarygodny obrót wykazywany przez kolejne lata w zeszytach, w których pracownicy ewidencjonowali ilość wykonywanych usług oraz wartość zapłaty za te usługi. Za nierzetelne uznał natomiast księgi oraz ewidencję prowadzoną na kasie fiskalnej, z których wynikało, że wyłącznie część powyższych zapisków stanowiło usługi faktycznie wykonywane przez podatnika. Uznano, że niezaewidencjonowanie przez skarżącą całkowitej kwoty sprzedaży spowodowało, że podatkowa księga przychodów i rozchodów jej firmy za 2007 r. była nierzetelna w rozumieniu § 11 ust. 1,4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późno zm.), ponieważ zawarte w niej zapisy nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczące przychodów, które zaniżono w stosunku do wykazanych w księdze o 51,9% oraz kosztów uzyskania przychodów, które zaniżono o 2,1%, przekraczają dopuszczalny próg 0,5% pozwalający uznać księgę za rzetelną.

NSA, 14.09.2014, II FSK 2466/12

Piotr Szulczewski,
PIT.pl