Najem domku letniskowego - czy warto podpisać umowę?

24.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

2015-06-25

Wyjazd na wakacje może zakończyć się kłótnią z wynajmującym domek letniskowy czy pokój w miejscowości wypoczynkowej. By tego uniknąć, warto wcześniej pamiętać o pewnych elementach umowy najmu.

Źródło: EastNews

Już na etapie wstępnym, gdy dochodzi do rezerwacji miejsca pobytu, warto zawrzeć umowę najmu –w której wskazany będzie m.in. okres najmu. Można też zawrzeć umowę rezerwacyjną, będącą podstawą ewentualnych roszczeń odszkodowawczych i zwrotu opłat. Uniknąć będzie można w tym przypadku ryzyka wynajęcia lokalu innej osobie. Gdyby miało to miejsce, umowa jest podstawą dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Dokumentuj stan wynajętego lokalu

Umowa najmu nie podlega pod korzystne dla najemcy przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Roszczeń z umowy, jej niewykonania lub niewłaściwego wykonania dochodzi się na tzw. zasadach ogólnych. Nie oznacza to jednak, że oszukany najemca jest w przegranej pozycji. Ważne jednak, by w trakcie pobytu udokumentował możliwie dokładnie warunki i ich niezgodność z zawartą umową lub ofertą najmu. Pomoże to znacząco w dochodzeniu swoich praw.

Zaliczka czy zadatek?

Umowy z reguły zawierają zastrzeżenie o zadatku pobieranym przy dokonywaniu rezerwacji mieszkania, z zastrzeżeniem że w przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie ulega zwrotowi. Zaliczka natomiast nie jest formą zabezpieczenia umowy. Jest to bowiem jedynie kwota wpłacona na poczet przyszłych należności stron.

Warto, by zamiast zadatku umowa rezerwacyjna stanowiła o przekazaniu wynajmującemu zaliczki. Jest to zapis korzystniejszy z punktu widzenia najemcy. Zaliczka bowiem co do zasady jest zwracana w większości przypadków. Gdy umowa nie dojdzie do skutku, należy bowiem dokonać zwrotu wszystkiego, co strony sobie wzajemnie świadczyły, w tym kwot zaliczki oraz naprawić ewentualną szkodę wynikłą z zerwania umowy. Nie dochodzi natomiast, jeżeli nie zostanie to wyraźnie zastrzeżone, do zachowania przekazanej wynajmującemu zaliczki.

Protokół zdawczo- odbiorczy

Istotnym elementem każdej umowy najmu pozostaje nie tylko kwestia okresu najmu, ale również załącznik wskazujący stan wynajmowanego domku lub pokoju, w tym ich wyposażenie. Jeżeli najemca podpisze protokół, w którym ujęte będzie wyposażenie, nie znajdujące się w lokalu, to protokół może okazać się podstawą domagania się przez wynajmującego dodatkowych opłat lub zgłoszenia kradzieży. Odpowiednio ta sama zasada dotyczyć powinna kontroli stanu wyposażenia znajdującego się w wynajmowanym lokalu.

Niezgodność z umową można zaskarżać

Jeżeli umowa najmu została zawarta na podstawie ogłoszenia – oferty i stan pomieszczeń nie jest zgodny z tym, jaki znajdował się w ogłoszeniu, lub też gdy przedmiot najmu ma wady, najemca ma prawo odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. W przypadku wad, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy (np. brak zamka w drzwiach, zniszczone łóżko, brak ciepłej wody), jeżeli nie zostały usunięte mimo zawiadomienia, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Dodatkowo wynajmujący może być obciążony za szkodę wynikłą w związku z realizacją umowy (np. kosztami dojazdu

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka - Wieszczeczyński - Zagierska
www.adwokaci-twz.pl