Montaż klimatyzacji w samochodzie służbowym - skutki podatkowe

Piotr Szulczewski 09.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Montaż klimatyzacji w samochodzie służbowym – skutki podatkowe

2015-06-08

Pojazdy służbowe nie posiadają często wbudowanej fabrycznie klimatyzacji. Gdy przedsiębiorca zdecyduje się samodzielny jej montaż pojawia się pytanie o konsekwencje podatkowe takiego zabiegu oraz możliwą korzyść w tym zakresie.

Instalacja nowej klimatyzacji w pojeździe nie będzie uznawana za remont środka trwałego. O tym, w jaki sposób rozliczyć zakup, decydować będzie to, w jakim pojeździe dokonywana jest inwestycja. W przypadku pojazdu stanowiącego środek trwały, podatnik stosować będzie zasadę, że klimatyzacja podwyższy wartość początkową modernizowanego składnika majątku (stanowi jego ulepszenie) pod warunkiem, że wydatek ten, łącznie z pozostałymi modernizacjami dokonanymi w danym roku przekracza 3500 zł i powoduje wzrost wartości początkowej pojazdu z dnia oddania go do używania.

W przypadku montażu klimatyzacji po wielu latach od wprowadzenia środka trwałego do amortyzacji, wydatek może być rozliczany w kosztach również gdy jego wartość przekracza 3.500 zł, gdyż ulepszenie nie spowoduje wzrostu wartości składnika majątku w stosunku do dnia jego wprowadzenia do używania.

Wydatek na montaż klimatyzacji w pojeździe prywatnym wykorzystywanym w działalności nie wpłynie na wartkość podatkowych kosztów uzyskania przychodów. W przypadku pojazdu prywatnego, na podstawie limitu wynikającego z ewidencji przebiegu kilometrów, przedsiębiorca rozlicza wydatki na korzystanie z pojazdu. Natomiast modernizacja i dodatkowe podzespoły pojazdu, nie stanowią wydatków poniesionych na jego bieżące użytkowanie.

Montaż klimatyzacji w aucie
Źródło: EastNews

Jeżeli wydatek dotyczyłby natomiast pojazdu przekazanego na podstawie umowy użyczenia, leasingu, najmu, wówczas montaż klimatyzacji uznać należy za inwestycję w obcym środku trwałym. Podlega ona zatem samodzielnej amortyzacji, jeżeli koszt przekroczy 3.500 zł.

Natomiast założenie klimatyzacji w pojeździe, który nie jest uznawany za środek trwały (np. ze względu na jego niską wartość początkową lub czas użytkowania nie przekraczający roku), spowoduje rozliczenie kosztów na bieżąco, bez konieczności podwyższania podstawy ustalania odpisów amortyzacyjnych składnika majątku oraz bez konieczności dokonywania jakichkolwiek korekt co do wcześniej rozliczanych kosztów nabycia pojazdu.

Odliczenie VAT od klimatyzacji

Organy podatkowe przychylają się co do zasady do uznawania klimatyzacji jako przynależności (części peryferyjnej), a nie jako części składowej samochodu. Dla powyższych celów :

  • częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego,
  • przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

Ograniczenie w odliczaniu podatku VAT do 50% dotyczy wyłącznie te poniesione celem:

  • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
  • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Wydatek na klimatyzację nie stanowi wydatku na nabycie części składowej – gdyż jest to wydatek na nabycie przynależności, części peryferyjnej. Niemniej jednak organy podatkowe uznają, że tego typu wydatki związane są z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów i pozwalają jedynie na częściowe odliczenie VAT w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl