Mieszkanie w spadku: ulga za opiekę zostanie przywrócona

Katarzyna Sudaj 24.05.2012 09:00 (aktualizacja: )

Po 1 stycznia 2007 roku osoby, które otrzymały w spadku mieszkanie po niespokrewnionej osobie, nad którą sprawowały opiekę, utraciły prawo do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt przywrócenia ulgi.

Ulga do końca 2006 roku

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 roku warunkiem otrzymania ulgi przez osoby niespokrewnione z III grupy podatkowej.

 było sprawowanie opieki nad spadkodawcą (wymagającym takiej opieki) przez co najmniej dwa lata, na podstawie umowy zawartej z spadkodawcą przed organem gminy.

Wówczas spadkobierca dziedziczący mieszkanie lub prawo do lokalu spółdzielczego mógł obniżyć podstawę opodatkowania spadku o wartość nieprzekraczającą 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Zmiana warunków ulgi w 2007 roku

Nowelizacja przepisów obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku zaostrzyła warunki skorzystania z tej ulgi dla osób z trzeciej grupy podatkowej. Umowa opieki nad spadkodawcą musiała być już zawarta w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym, a nie jak dotychczas przed organem gminy.

I tu pojawił się problem, gdyż spadkobiercy sprawujący opiekę na podstawie umowy zawartej przed organem gminy przed 31 grudnia 2006 roku utracili prawo do ulgi. W przypadku śmierci spadkodawcy  po 1 stycznia 2007 roku umowa zawarta przed organem gminy nie dawała już uprawnień do obniżenia podstawy opodatkowania spadku.

Ulga do Trybunału

Ze względu na konflikt przepisów nowelizacji i ustawy wcześniej obowiązującej sprawa ulgi trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł w wyroku z 5 lipca 2011 roku (sygn. Akt. P 36/10) niezgodność omawianych przepisów z zasadą ochrony interesów w toku wynikającą z art. 2 Konstytucji.

W konsekwencji 17 maja 2012 roku ministerstwo finansów przygotowało projekt założeń, który ma umożliwić skorzystanie z ulgi osobom z III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy przed 1 stycznia 2007 roku, a nabycie praw do spadku nastąpiło po tym dniu.

Ministerstwo finansów podało, że problem dotyczy 47 podatników (dane z 30 marca 2011 r.), a szacowany koszt przywrócenia ulgi wyniesie 864 tys. zł w latach 2012-2014 dla budżetów gmin. Będzie to efekt wniosków podatników o stwierdzenie nadpłaty uiszczonego podatku. W zamian administracja podatkowa odczuje spadek liczby postępowań podatkowych i skarg do sądów administracyjnych związanych z niestosowaniem ulgi.

Katarzyna Sudaj
PIT.pl

Powrót ulgi mieszkaniowej

W sierpniu 2012 roku rząd przyjął założenia do projektu ustawy, która umożliwi skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn podatnikom, zaliczonym do trzeciej grupy podatkowej, którzy utracili do niej prawo wskutek zmiany przepisów ...