Pobierz e-pity 2019

MF: zwolnienie z VAT usług edukacyjnych świadczonych przez podwykonawców

Piotr Szulczewski 06.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

06.06 MF: zwolnienie z VAT usług edukacyjnych świadczonych przez podwykonawców

Piotr SzulczewskiMinisterstwo Finansów wydało interpretację ogólną wskazującą zasady stosowania zwolnienia z VAT usług edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych, świadczonych przez podwykonawców.

Realizacja takich umów o kształcenie przez podwykonawców następuje z reguły poprzez zawarcie stosownej umowy pomiędzy podmiotem, który uzyskał dofinansowanie a podwykonawcą jako zleceniobiorcą, w której określany jest zakres przedmiotu zlecenia oraz wynagrodzenie przysługujące zleceniobiorcy za wykonanie czynności.

Ministerstwo Finansów wskazało, że z orzecznictwa TSUE wynika, że pojęcia używane do opisania zwolnień powinny być interpretowane w sposób ścisły, jako że stanowią odstępstwa od ogólnej zasady powszechności opodatkowania, zgodnie z którą podatkiem objęta jest każda dostawa towarów i każde świadczenie usług odpłatnie przez podatnika. Jednocześnie powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków.

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o VAT, jak i przepis par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT uzależniają stosowanie zwolnienia od podatku VAT od tego, czy świadczona przez dany podmiot usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego będzie finansowana w określonej wysokości ze środków publicznych. Powyższego nie wyklucza fakt, że w świadczeniu tej usługi uczestniczą podmiotu trzecie w charakterze podwykonawców. Wydatkowanie przekazanych na realizację danego projektu środków publicznych przez ich dysponenta – a pośrednio przez podwykonawców – jest realizowane.

Istotne jest jedynie to, żeby środki publiczne stanowiły rzeczywiste (w znaczeniu ekonomicznym) źródło finansowania przedmiotowych usług (co zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy otrzymanymi środkami publicznymi a realizowanymi świadczeniami). Podwykonawca korzystający ze zwolnienia winien zatem posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

Stąd też usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, również gdy jest świadczona przez podwykonawcę, podlega zwolnieniu na podstawie ww. przepisów o podatku VAT.

Należy jednak pamiętać, że świadczenie przez bezpośrednio otrzymującego dofinansowanie ze środków publicznych usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego nie oznacza, że świadczone przez podwykonawców (dalszych podwykonawców w przypadku podzlecania usług) poszczególne czynności stanowią w konkretnym przypadku usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (mimo tego, że wszystkie te czynności, wykonywane łącznie, składają się na taką usługę).

Przykładowo zatem świadczone przez podwykonawcę usługa udostępniania nauczyciela instytucji edukacyjnej nie stanowi usługi „kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego” o której mowa w przepisach. Świadczona w takim przypadku przez podwykonawcę usługa (taka jak udostępniania nauczyciela lub inna) może być jednak uznana pod pewnymi warunkami za usługę ściśle związaną z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Dzieje się tak w przypadku, jeżeli stanowi ona usługę ściśle związaną z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (z usługą podstawową). W takim przypadku podlega ona zwolnieniu na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 lit. C ustawy o VAT (odpowiednio par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.).

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Plik PDF do interpretacji ogólnej dotyczącej zwolnienia z podatku VAT podwykonawców
świadczących usługi edukacyjne

Warunkiem jest, że:

  • usługa (dostawa towarów) jest niezbędna do wykonania usługi podstawowej,
  • podwykonawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 29 ustawy o VAT lub par. 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r.,
  • świadczenie jest – z ekonomicznego punktu widzenia – finansowane (w całości lub co najmniej w 70%) ze środków publicznych,
  • celem wykonania tej usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.


Piotr Szulczewski,
VAT.pl