MF: Zwolnienie dla zagranicznych podatników nawet jeśli umowa międzynarodowa stanowi inaczej

Piotr Szulczewski

Jeśli dochodzi do opodatkowania listów zastawnych przez polskich emitentów i recypientem odsetek lub dyskonta jest podmiot zagraniczny, to zastosowanie znajdują polskie przepisy zwolnienie z podatku. Zwolnienie stosuje się nawet jeśli z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika obowiązek pobrania podatku – wynika z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów.

Wątpliwość dotyczyła dwóch kwestii. Po pierwsze, czy na emitencie listów zastawnych – banku hipotecznym ciążą obowiązki płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych emitowanych do nierezydentów, tj. podmiotów nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Odpowiednio wątpliwość ta dotyczyła również przypadku, w którym polski rezydent podatkowy będący osobą fizyczną nabędzie list zastawny, pomimo ograniczeń przedstawionych w prospekcie emisyjnym, w którym rzeczone listy zastawne co do zasady mają być emitowane tylko dla nierezydentów polskich, to czy na emitencie – polskim banku hipotecznym nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z tychże listów zastawnych.

W zakresie pierwszego z problemów Minister Finansów wskazał, że od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wprowadził zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek lub dyskonta od listów zastawnych na rzecz inwestorów zagranicznych – nierezydentów vide art. 17 ust. 1 pkt 50a ustawy o CIT. W oparciu o wykładnię celowościową, emitent listów zastawnych, czyli polski bank hipoteczny nie będzie w omawianym przypadku płatnikiem podatku dochodowego.

W efekcie przewidziane zwolnienie podatkowe ma pierwszeństwo przed zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi płatnik powinien zastosować stawki podatku niższej niż przewiduje ustawa podatkowa (wynikającej z umowy międzynarodowej) albo niepobranie takiego podatku uzależnione jest od udokumentowania miejsca jego zamieszkania, siedziby lub zarządu (certyfikatu rezydencji).

Przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT nie uzależniają stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis ustawy, od przedłożenia płatnikowi certyfikatu rezydencji podatkowej.

 

Bank nie będzie płatnikiem podatku również dla polskiego odbiorcy odsetek

Podobna jest sytuacja płatnika – banku w przypadku gdy wypłata następuje na rzecz podmiotu zagranicznego, ale ostatecznie trafia ona do polskiego rezydenta podatkowego (np. poprzez inwestycje pośrednie). Również w tym przypadku, gdy beneficjentem odsetek/dyskonta będzie osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym, na emitencie listów zastawnych nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w postaci bycia płatnikiem podatku z tytułu ww. wypłacanych należności.

Gdy listy zastawne będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez podmioty mające siedzibę zagranicą na emitencie nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Minister Finansów wyjaśnił dodatkowo, iż podatnicy będący polskimi rezydentami, uzyskujący dochody z listów zastawnych zobligowani są do rozliczenia tych dochodów w zeznaniu podatkowym składanym za rok uzyskania dochodów.

 

Podstawa: interpretacja ogólna ministra finansów nr dd5.8201.07.2018, z dnia 4 kwietnia 2018 r.