MF: wkład pieniężny do spółki – przychód dla wnoszącego tylko z wkładu niepieniężnego

Piotr Szulczewski 19.04.2018 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej zaprzeczyło rozliczaniu jako przychodu podatkowego, wkładów pieniężnych do spółek prawa handlowego. Wątpliwości dotyczą sytuacji obowiązujących od 2018 r.

MF: wkład pieniężny do spółki – przychód dla wnoszącego tylko z wkładu niepieniężnego

MF: wkład pieniężny do spółki – przychód dla wnoszącego tylko z wkładu niepieniężnego / YAY foto

 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychodem jest „wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”

Ministerstwo Finansów wskazało, że literalna interpretacja przepisu może prowadzić do wątpliwości i wniosków, iż przepis ten kreuje przychód w związku zwniesieniem do spółki wkładu pieniężnego. Interpretacja taka jest jednak nieprawidłowa - przepis ten obejmuje swoim zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne. Wynika to zarówno z istoty omawianej regulacji (jej celu), jak również z samego brzmienia ww. przepisu.

Zgodnie z celem przepisu opodatkowanie dotyczyć ma, na moment wniesienia wkładu, ewentualnego dochodu skutkującego przeniesieniem własności (zbyciem) danego składnika majątku podatnika. Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki oznacza bowiem dla podmiotu wnoszącego taki wkład zbycie składnika majątkowego (w sensie ekonomicznym operacja ta jest tożsama ze sprzedażą).

Przychód taki nie powstaje w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego – gdzie jakiś majątek musiał zostać ewentualnie wcześniej zbyty, by następnie wprowadzić do spółki środki pieniężne. Przekazanie środków pieniężnych tytułem wkładu jest zatem (u wnoszącego taki wkład) ze swej istoty kategorią nie stanowiącą przychodu podatkowego.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, taką wykładnię potwierdza również dalsza treść przepisu „(…) jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego (…)”. Przepis zatem odnosi się w swojej treści do wkładu niepieniężnego, gdyż wkład pieniężny nie może przecież być poniżej swojej wartości rynkowej.

W efekcie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stanie obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. nie obejmuje swoim zakresem przypadków wnoszenia do spółki lub spółdzielni wkładów pieniężnych. A zatem wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni w dalszym ciągu nie powoduje powstania – po stronie podmiotu wnoszącego – przychodu.

Piotr Szulczewski, PIT.pl