MF: Usługi turystyki w części świadczonej samodzielnie mogą korzystać z preferencji podatkowych

Piotr Szulczewski 09.10.2014 10:00 (aktualizacja: )

MF: Usługi turystyki w części świadczonej samodzielnie mogą korzystać z preferencji podatkowych

W interpretacji ogólnej Minister Finansów odniósł się do kwestii opodatkowania – zarówno w zakresie miejsca opodatkowania, jak i innych zasad ustalenia podstawy i stawki podatku – usług własnych, świadczonych bezpośrednio na rzecz turysty łącznie z usługami nabytymi na rzecz tego turysty.

Minister Finansów wskazał, że jeżeli przy świadczeniu usługi turystyki podatnik, oprócz usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi podatnik wykonuje we własnym zakresie, usługi własne podlegają ogólnym zasadom opodatkowania nie tylko w zakresie określenia podstawy opodatkowania czy też w zakresie miejsca świadczenia, ale również w odniesieniu do pozostałych zasad obliczania podatku od towarów i usług.

Opodatkowanie usług turystyki
Źródło: Thinkstock

Przykładowo, w przypadku usług własnych transportu lądowego pasażerskiego stanowiących element składowy usług turystyki świadczonej podróżnym przez podatnika za cenę ryczałtową, , ma zastosowanie stawka obniżona w wysokości 7% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – stawka ta wynosi 8%).

Reasumując, usługi własne wykonywane przez biuro podróży w ramach usługi turystyki na podstawie art. 119 ustawy o VAT podlegają ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym również w odniesieniu do wysokości stawki podatku VAT. Wyjaśnienie dotyczy również odpowiednio usług własnych wykonywanych w stanie obowiązującym przed 1 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z zasadami opodatkowania usług turystyki:

  • Istotną specjalnej procedury określonej w art. 119 ustawy o VAT jest przyjęcie za podstawę opodatkowania kwoty marży pomniejszonej o kwotę należnego podatku,
  • W przypadku, gdy przy świadczeniu usług turystyki podatnik, oprócz nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; w celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio przepisy ogólne – art. 29a ustawy o VAT,
  • Podatnik obowiązany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne.

Interpretacja z dnia 30 września 2014 r., sygn.. akt PT2/033/7/505/EPT/20014/RD88705

Piotr Szulczewski,
VAT.pl