MF: Części zamienne do sprzętu medycznego z 23% VAT

Piotr Szulczewski 05.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

MF: Części zamienne do sprzętu medycznego z 23% VAT

Stawkę 23%, a nie jak w przypadku wyrobów medycznych - 8% podatku VAT, stosować należy przy dostawie krajowej części sprzętu medycznego lub części zamiennych do takiego sprzętu. Interpretacja ogólna w tej sprawie nie pozwala na stosowanie preferencyjnej, niskiej stawki podatku od towarów i usług przy tego typu dostawach.

 MF: Części zamienne do sprzętu medycznego z 23% VAT

Źródło: YAY foto

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, w pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymienione zostały wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach tego załącznika (bez względu na symbol PKWiU). W świetle zatem pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stawka podatku w wysokości 8% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r.) stosowana jest do dostawy wyłącznie towarów spełniających definicję wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Definicję pojęcia „wyrób medyczny” zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych3, który stanowi, że przez wyrób taki należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

a. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,

b. diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,

c. badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,

d. regulacji poczęć

  • których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż dostawa części (w tym części zamiennych) do wyrobów medycznych, którym ustawa o wyrobach medycznych nie przyznaje statusu wyrobu medycznego, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, której wysokość w okresie do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy są one wymienione w innych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy).

PT1.050.12.2015.ALX.572, 2015.12.29, Minister Finansów  

 Piotr Szulczewski, VAT.pl