Menadżer zapłaci VAT od zarządzania spółką. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

Piotr Szulczewski 12.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

Od treści zawartej umowy zależeć będzie, czy menadżer jest, czy też nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Każdorazowo fiskus zbada zależność kompetencyjną, ekonomiczną oraz odpowiedzialnością menedżera za wykonywanie swoich czynności. Treść umów można jednak różnie interpretować, a to skłania w niektórych przypadkach do opodatkowania VAT menadżerów – wskazał w interpretacji ogólnej Minister Finansów.

Menadżer zapłaci VAT od zarządzania spółką. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów
Menadżer z obowiązkiem zapłaty podatku VAT / YAY foto

Za działalność gospodarczą w przepisach VAT, którą zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej menadżer może wykonywać, nie uznaje się m.in. czynności z umowy menadżerskiej - czyli tzw. działalności wykonywanej osobiście, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności zatrudniony związany jest ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do:

  • warunków wykonywania tych czynności,
  • wynagrodzenia,
  • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT).

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej wskazał, że wykładania tych zasad bywa zależna od zapisów umów. W zakresie:

  1. warunków wykonywania czynności zarządzania - co do zasady w istotę typowej umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest zarządzanie spółką przez osobę fizyczną (zobowiązaną do osobistego świadczenia), wpisane jest wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej tej spółki; nie będzie mogła zostać uznana za działalność gospodarczą sytuacja, w której wykonywane są czynności z wykorzystaniem infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona. Wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej zarządzanej spółki powoduje, że zarządzający nie ponosi również w tym zakresie ryzyka ekonomicznego. Warunku tego nie ogranicza szeroko pojęta dowolność w wykonywaniu działań z udziałem majątku spółki przez zarządzającego.
  2. Wynagrodzenia – podstawą jest weryfikacja czy umowa cywilnoprawna przewiduje dla zarządzającego stałe wynagrodzenie. Jeżeli umowa przewiduje stałe wynagrodzenie nie można mówić o ponoszeniu ryzyka ekonomicznego przez zarządzającego. Jednocześnie rozpatrywany warunek będzie spełniony także jeżeli wynagrodzenie oprócz stałego elementu będzie zawierać element zmienny (np. wypłacany pod warunkiem i/lub w wysokości określonej realizacją wyznaczonych celów zarządczych, które mogą dotyczyć w szczególności kondycji finansowej spółki, jej pozycji rynkowej, realizacji określonej inwestycji, strategii itd.) pod warunkiem jednak, że element stały będzie stanowił istotną wielkość i/lub część całkowitego wynagrodzenia. Podobnie nie ma znaczenia ewentualna okoliczność, że na podstawie umowy należne zarządzającemu wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika utworu i projektu wynalazczego oraz autorskich praw majątkowych do utworu, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień oraz korzystanie przez spółkę z projektów wynalazczych, w tym wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego. projektów racjonalizatorskich, know-how, baz danych stworzonych przez zarządzającego
  3. Odpowiedzialność względem osób trzecich - warunek będzie spełniony jeżeli zgodnie z umową odpowiedzialność jest po stronie spółki, a nie po stronie faktycznego wykonawcy (zarządzającego), co wyklucza samodzielny charakter jego działalności. Warunek będzie także spełniony gdy dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności. Bez znaczenia pozostaje w tym kontekście odpowiedzialność zarządzającego wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności odpowiedzialność członków zarządu wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Ponoszenie ryzyka ekonomicznego nie może być utożsamiane z odpowiedzialnością menadżera za szkody wobec Spółki. Odpowiedzialność menadżera za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością ma być rozpoznawana wobec osób trzecich, nie wobec Spółki i, co tu już zostało podniesione, jej źródłem ma być stosunek zobowiązaniowy łączący menadżera ze Spółką, a nie stosunek organizacyjno-prawny członka zarządu Spółki. Jak wskazał Minister Finansów, jeżeli umowa cywilnoprawna (stosunek prawny) przewiduje odpowiedzialność zarządzającego wobec osób trzecich (za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, przy czym odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, np. KSH) wskazany warunek nie jest spełniony. Odpowiednio jeżeli dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności (a w przypadku braku jej uregulowania w umowie nie można jej domniemywać), należy uznać, że wskazany warunek jest spełniony.

Interpretacja ogólna stwierdza, że jeżeli analiza danej umowy cywilnoprawnej (stosunku prawnego) pomiędzy zarządzającym a spółką wykaże, że spełnione są wszystkie trzy przedstawione powyżej warunki to zarządzającego nie można uznać za podatnika VAT. Jednocześnie brak spełnienia któregokolwiek warunku (choćby jednego z nich) oznacza, że zarządzający występuje w charakterze podatnika VAT. Menadżer, który nie chce stać się podatnikiem VAT, musi zatem w chwili podpisywania kontraktu – umowy cywilnoprawnej zadbać o warunki regulujące jego zatrudnienie w sposób możliwie zależny od spółki.

Interpretacja ogólna, 6.10.2017, sygn. akt PT3.810L11.2017

Piotr Szulczewski PIT.pl