Pobierz e-pity 2019

Marzec miesiącem sporządzania sprawozdań finansowych jednostki

Piotr Szulczewski 25.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Marzec miesiącem sporządzania sprawozdań finansowych jednostki

Do końca marca podmioty prowadzące pełne księgi rachunkowe zobowiązane są sporządzić sprawozdania finansowe za rok 2014.

O terminie sporządzenia sprawozdania do końca marca 2015 r. pamiętać muszą podmioty, których rok obrotowy równy jest rokowi kalendarzowemu lub też jednostki, których rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014 r.

O terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego zadbać musi kierownik jednostki, który ustalany jest przez wewnętrzne regulacje podmiotu. Co do zasady za kierownika uznaje się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się - wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Sprawozdanie sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia się je organom zatwierdzającym. Zatwierdzenie sprawozdania nastąpić powinno nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe 2015
Źródło: Thinkstock

Zdarzenia istotne i nieistotne, następujące po sporządzeniu sprawozdania

Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Jeżeli jednostka otrzymała informacje o tych zdarzeniach, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową jednostki, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl