Pobierz e-pity 2019

Małżonkowie złożą pojedyncze oświadczenie o najmie

Piotr Szulczewski 30.06.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiOd 2015 r. zmianie ulec mają zasady zgłaszania najmu przez małżonków. Obecna zasada wprowadza obowiązek corocznego odnawiania oświadczenia i przekazywania go do urzędu skarbowego w przypadku, gdy chcą ujawniać całość przychodów po stronie jednego z małżonków.

Sytuacja ma ulec zmianie w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk 2456), który obecnie będzie przedmiotem II czytania w Sejmie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami małżonkowie między którymi istnieje wspólność majątkowa przychody uzyskiwane z najmu (podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy) ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy rozliczają po równo (ewentualnie – proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku), chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Wybór obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.

Zgodnie z proponowanymi zmianami oświadczenie ma zachowywać moc również w latach przyszłych po roku jego złożenia, chyba że w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków. Analogiczna zasada ma dotyczyć rozliczenia najmu na zasadach ogólnych, jak i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl