Lokator nie zapłaci podatku od nieruchomości nawet na podstawie umowy

Piotr Szulczewski 04.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Jeżeli umowa z lokatorem przewiduje obciążenie kosztami eksploatacji mieszkania najemcę, to nie będzie on zobowiązany do opłacania z tego tytułu podatku od wynajmowanej nieruchomości.

mieszkanie

Źródło: East News

Stałą konstrukcją umów najmu jest ustalanie w nich czynszu najmu oraz opłat dodatkowych, z tytułu zużycia mediów za korzystanie z lokalu. Jeżeli warunki umowy wskazują, że lokatora obciążają wszystkie koszty eksploatacji lokalu, to nie znaczy, że zobowiązany będzie do płatności z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz gminy.

Jak wskazuje art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • ,użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
    • jest bez tytułu prawnego.

Posiadaczem samoistnym jest tylko taki podmiot, który uważa się za uprawnionego do rozporządzenia rzeczą jak właściciel. Nie ma zatem świadomości wynajęcia jej lub wydzierżawienia. W konsekwencji podatek od nieruchomości nie obciąża co do zasady lokatora, lecz właściciela, który wynajął rzecz, w tym nieruchomość innej osobie.

Wyjątkiem od tej zasady są jedynie podmioty posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego. W takich przypadkach to posiadacz zależny (lokator, najemca, dzierżawca) zobowiązany jest uregulować również podatek od nieruchomości).

Właściciel, który negocjuje czynsz najmu, powinien zatem uwzględnić w podstawowej opłacie pobieranej od najemcy, że zobowiązany zostanie do zapłaty z tytułu posiadania samoistnego, podatku od nieruchomości.

Piotr Szulczewski, PIT.pl