Lista OPP uprawnionych do 1% podatku - do końca listopada

Piotr Szulczewski 17.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

Warunki do pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych z rozliczeń 2017 r. muszą zostać spełnione przez organizacje pożytku publicznego do 30 listopada 2017 r.

Lista OPP uprawnionych do 1% podatku – do końca listopada

Lista OPP uprawnionych do 1% podatku / YAY foto

 

Tylko organizacje uprawnione do 1% na ten dzień, znajdą się na liście publikowanej przez Narodowy Instytut Wolności i będą mogły otrzymywać 1% podatku. W tym zakresie Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności w 2017 r. prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak spełnienia warunków uznania za organizację pożytku publicznego na 30 listopada eliminuje OPP z prawa do występowania o 1% podatku pochodzącego z rozliczeń podatkowych osób fizycznych za 2017 r. W wykazie uwzględnia się organizacje pożytku publicznego:

  1. które w terminie zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe.
  2. w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

<< O 1% podatku na OPP nie zadecyduje już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej >>

Terminowość składania sprawozdań następuje poprzez nastepujące działania:

  • Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

Dyrektor Narodowego Instytutu uwzględnia w wykazie uprawnionych do 1% również organizację pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie terminowo zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych. Organizacje mają zatem ostatnie dni na to, by udowodnić brak swojej winy w zakresie nieterminowości w publikacji swoich danych sprawozdawczych za rok poprzedni.

Piotr Szulczewski, PIT.pl