Limity przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej 2016

Piotr Szulczewski 10.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nowe, wyższe dopuszczalne limity przychodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów, dotyczące roku 2016.

Limity przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej 2016

Źródło: East News

Zmiana ma charakter corocznego waloryzowania kwot przychodów rozliczanych na podstawie wskaźnika z tabeli. Normy dopuszczalne zmieniane są corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej,. Ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Zgodnie z treścią komunikatu z 27 maja 2015 r. wskaźnik ten w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 94,1 (spadek cen o 5,9%).

Dopuszczalne normy przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej przedstawiać się zatem będą w roku 2016 w następujący sposób:

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 11 72
  b) pozostałe 1 m2 4 36
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 68
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:      
  a) rośliny ozdobne 1 m2 8 73
  b) pozostałe 1 m2 5 36
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 03
5 Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:      
  a) kurczęta 1 sztuka   15
  b) gęsi 1 sztuka 1 31
  c) kaczki 1 sztuka   35
  d) indyki 1 sztuka   85
6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:      
  a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 33
  b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 79
  c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 83
  d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 43
  e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 14 60
  f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 45
7 Wylęgarnie drobiu:      
  a) kurczęta 1 sztuka   01
  b) gęsi 1 sztuka   08
  c) kaczki 1 sztuka   02
  d) indyki 1 sztuka   08
8 Zwierzęta futerkowe:      
  a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 46 22
  b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 20 32
  c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 15 73
  d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 24 02
  e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 54
  f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 54
9 Zwierzęta laboratoryjne:      
  a) szczury białe 1 sztuka   14
  b) myszy białe 1 sztuka   02
10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3   34
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 35
12 Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek 1 m2 201 13
13 Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 167 59
14 Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 83 81
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:      
  a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 335 17
  b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 70 41
  c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 36 84
  d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 41 91
  e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 16 76
  f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 72
  g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 10 05
  h) konie rzeźne 1 sztuka 502 80
  i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 402 24
  j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 51
  k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 45 27
  l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 16 76
 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Piotr Szulczewski, PIT.pl