Limity podatkowe 2018. Będą wyższe niż w 2017 roku

Katarzyna Sudaj 02.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

2017-10-03

Średni kurs euro ustalany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października pozwala obliczyć wysokość kilku ważnych wskaźników podatkowych na kolejny rok. Zmianie ulegną limity określające małego podatnika PIT i VAT, kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 roku, a także wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

Wyższy kurs euro i wyższe limity 2018

Kurs średni euro ustalony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2017 roku, czyli z poniedziałku 2 października br. jest wyższy niż ten sam kurs przed rokiem, gdy wynosił 4,2976 za 1 euro. Wpływa to na niewielkie podwyższenie szeregu limitów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku m.in. amortyzacji de minimis, rozliczeń jako tzw. mały podatnik czy na obowiązek stosowania pełnej rachunkowości.

Limity podatkowe 2018

Źródło: YAY foto

Kurs średni NBP z 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł. Limity podatkowe i rachunkowe obowiązujące w 2018 r. będą zatem trochę wyższe niż w roku obecnym.

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie - limit 2018

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
RokLimit
201850'000 euro216'000 zł
201750'000 euro215’000 zł

 

Dodatkowym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis jest status małego podatnika PIT.

Mały podatnik PIT i VAT - limit 2018

O statusie jako mały podatnik decyduje warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego. Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

RokMały podatnik
20181’200’000 €5’176’000 PLN
20171’200’000 €5’157’000 PLN
RokMały podatnikMały podatnik pośrednik
20181’200’000 €5'176'000 PLN45’000 €194'000 PLN
20171’200’000 €5’157’000 PLN45’000 €193’000 PLN

Uwaga: w niedawno ogłoszonym pakiecie 50 uproszczeń podatkowych i gospodarczychskierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorców Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało, że próg ten ma być podniesiony z obecnego 1,2 mln euro do 2 mln euro. Kiedy zacznie obowiązywać podwyższony próg w wysokości 2 mln euro?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limit 2018

Jedną z metod opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej lub z tytułu najmu, dzierżawy i umów podobnych, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W kolejnych latach prowadzenia działalności kontynuacja tej formy opodatkowania lub zmiana zasad opodatkowania na ryczałtowe wymaga określonego limitu przychodów. Ponadto wybór tej formy wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, a w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. 1 stycznia 2017 roku zwiększono limit dla ryczałtu ze 150 tys. eurodo 250 tys. euro.

 Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalnośćBrak limituBrak limitu
Podmioty kontynuujące działalność250’000 euro**1'078’425 zł250’000 euro**1'078’425 zł

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie dokonuje się w tym przypadku zaokrągleń. 

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2018 

W roku 2018 po raz trzeci do ustalenia limitów dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro, stosuje się kurs euro z pierwszego dnia roboczego października, a nie tak jak to miało miejsce dotychczas z 30 września. A od 1 stycznia 2017 roku zwiększono ten limit dla pełnej rachunkowości z 1,2 mln euro do 2 mln euro. 

Limit wg ustawyLimit w zł*Rok obrotowy
2'000’000 euro8’627’400 zł2018

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

02.10.2017 r.4,3137 zł

Jednostki mikro - limity 2018

Jednostkami mikro, korzystającymi z szeregu uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, są m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wartość przychodów netto – w euroPrzeliczenie (dla jednostek w roku 2017)Przeliczenie (dla jednostek w roku 2018)

1.200.000 EUR*

5.157.120 zł

5.176.440 zł

2.000.000 EUR*

8.595.200 zł

8.627.400 zł

Uwaga: w niedawno ogłoszonym pakiecie 50 uproszczeń podatkowych i gospodarczych Ministerstwo Rozwoju proponuje podwyższenie progu przychodów uprawniającego do stosowania uproszczonej księgowości z 2 mln euro do 3 mln euro.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl
Iwona Maczalska, PIT.pl